Menu główne

Centrum Usług Społecznych Koszalin

Obrazek przedstawiający w układzie poziomym, kolorowe znaki (od lewej): Regionalnego Programu Funduszy Europejskich, Rzeczpospolitej Polskiej, Pomorza Zachodniego oraz Europejskiego Funduszu Społecznego Unii Europejskiej
Tytuł projektu: 
Centrum Usług Społecznych Koszalin
Nazwa Funduszu: 
Europejski Fundusz Społeczny
Nazwa Programu: 
Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój
Poddziałanie: 
2.8. Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym
Całkowita wartość projektu: 
2 499 999,95 zł
Wydatki kwalifikowane: 
2 499 999,95 zł
Wartość dofinansowania: 

2 499 999,95 zł

Wartość dofinansowania UE: 
2 106 999,95 zł
Budżet państwa: 
393 000,00 zł ze środków dotacji celowej
Procent dofinansowania: 
100%
Okres realizacji: 
01.01.2021 - 30.09.2023
Nr umowy o dofinansowanie: 
POWR.02.08.00—00-0042/20-00
Data podpisania umowy o dofinansowanie: 
22.09.2020
Perspektywa: 
2014 - 2020
Tryb naboru: 
konkursowy
Opis projektu: 

Celem głównym projektu jest wypracowanie i przetestowanie modelowego rozwiązania w zakresie integracji i rozwoju usług społecznych adresowanych do mieszkańców Gminy Miasto Koszalin, z wykorzystaniem Centrum Usług Społecznych (CUS) jako nowej jednostki organizacyjnej, powstałej poprzez przekształcenie MOPR w Koszalinie, w okresie od 01.01.2021 do 30.09.2023.

Realizacja celu głównego projektu przyczyni się do osiągnięcia celu szczegółowego POWER, tj. zwiększenia dostępu do kompleksowej oferty usług społecznych odpowiadających na zdiagnozowane potrzeby mieszkańców Gminy Miasta Koszalin, poprzez:

- organizowanie wsparcia usługowego na poziomie lokalnym, w sposób kompleksowy, spersonalizowany, zintegrowany, uwzględniający koordynację międzysektorową i międzyinstytucjonalną oraz zdiagnozowane potrzeby mieszkańców,

- realizację usług społecznych w sposób odpowiadający potrzebom poszczególnych mieszkańców, rodzin, środowisk.

Zadaniem CUS będzie stworzenie i koordynowanie lokalnego systemu usług społecznych o charakterze ponadbranżowym, co stworzy możliwość bardziej efektywnego wykorzystania lokalnej infrastruktury usługowej. Rozwój i integracja usług społecznych, rozproszonych obecnie w różnych podsystemach, umożliwi skuteczniejsze zaspokajanie potrzeb wspólnoty samorządowej w zakresie określonych usług społecznych oraz koordynowanie tych usług, zarówno w zakresie ich zapewnienia, jak i w odniesieniu do ich przyznawania indywidualnym odbiorcom. Wszystkie zadania, wykonywane przez Centrum, realizowane będą w myśl zasady powszechności, podmiotowości, jakości, kompleksowości, współpracy, pomocniczości oraz wzmacniania więzi społecznych.

Zakładane produkty:

Liczba utworzonych centrów usług społecznych: 1

Liczba osób, które skorzystały z usług dostarczanych przez centrum usług społecznych w ramach programu (podlega monitorowaniu)

Liczba koordynatorów Indywidualnych Planów Usług Społecznych (podlega monitorowaniu)

Liczba produktów powstałych w wyniku testowania modelu CUS: 6

Zakładane rezultaty:

Liczba centrów usług społecznych funkcjonujących po zakończeniu projektu: 1

Liczba utworzonych miejsc świadczenia usług społecznych istniejących po zakończeniu projektu: 2

Zdjęcia: 
obrazek w kolorze przedstawiając grupkę dzieci i nad ich głowami duża kolorową bańkę mydlaną, w tle ambulans
Kontakt: 

Gmina Miasto Koszalin

Katarzyna Wilczak-Socha 

94 316 03 58

programy@cuskoszalin.eu

Alert

Program Kocham Koszalin wszedł w życie! Dołącz do nas i ciesz się zniżkami oraz specjalnymi ofertami. Więcej informacji na stronie.

Zamknij pasek z informacjami Zatrzymaj przewijanie się paska informacyjnego

Miejski Rzecznik Konsumentów

MIEJSKI

RZECZNIK

KONSUMENTÓW

PRZEJDŹ

Koszalin na Facebooku