Menu główne

Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego

Kolorowy obrazek na białym tle, przedstawiający w układzie poziomym, kolejno od lewej strony znak Programu Regionalnego Funduszy Europejskich, flagę Rzeczypospolitej Polskiej, znak Pomorza Zachodniego oraz znak Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego z flagą Unii Europejskiej.
Tytuł projektu: 
Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego
Nazwa Funduszu: 
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
Nazwa Programu: 
Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020
Oś priorytetowa: 
IX oś priorytetowa -"Infrastruktura publiczna"
Działanie: 
9.10 -"Wsparcie rozwoju e-usług publicznych"
Całkowita wartość projektu: 
58 689 700,96 zł
Wydatki kwalifikowane: 
58 689 700,96 zł
Wartość dofinansowania: 

55 755 215,90 zł

Wartość dofinansowania UE: 
49 886 245,81 zł
Budżet państwa: 
5 868 970,09 zł
Procent dofinansowania: 
94,9999999796%
Okres realizacji: 
04.03.2019 - 30.09.2023
Nr umowy o dofinansowanie: 
Decyzja o dofinansowaniu projektu RPZP.09.10.00-32-0001/18-00
Data podpisania umowy o dofinansowanie: 
16.10.2018
Aneksy do umowy o dofinansowanie: 
Decyzja o dofinansowaniu projektu; nr dokumentu: RPZP.09.10.00-32-0001/18-06; data podpisania: 28 czerwca 2022r.
Tryb naboru: 
pozakonkursowy
Opis projektu: 

Projekt związany jest z uruchomieniem e-usług umożliwiających obywatelom i przedsiębiorcom w zakresie praw dotyczących procedur administracyjnych związanych z szeroko rozumianą gospodarką przestrzenną województwa.

W ramach projektu wykonane zostaną zadania dotyczące dostosowania baz danych, cyfryzacji i digitalizacji rejestrów publicznych i ewidencji w Powiatowych Ośrodkach Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w całym województwie zachodniopomorskim oraz Urzędzie Marszałkowskim.

Przedmiotem realizacji projektu będzie utworzenie systemu RIIP WZ jako zintegrowanego systemu teleinformatycznego oparty na otwartej,cyfrowej platformie integrującej referencyjne i źródłowe zasoby informacyjne o charakterze opisowym i przestrzennym.

System ma na celu rozwój oraz unowocześnienie usług wewnątrzadministracyjnych, które są niezbędne dla funkcjonowania i rozwoju e-usług publicznych świadczonych dla obywateli województwa zachodniopomorskiego, a także również miedzy jednostkami administracji publicznej usprawniając procesy podejmowania decyzji, planowania i monitoringu procesów gospodarczych.

Projekt RIIP WZ realizowany będzie etapowo. Gmina Miasto Koszalin biorąc udział w projekcie RIIP WZ będzie pełniła rolę Partnera projektu, szczegółowy zakres zadań i obowiązków partnera projektu został zawarty w § 6 umowy w sprawie partnerskiej współpracy przy realizacji projektu: „Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego”.

Rola partnera projektu związana będzie z wsparciem w realizacji zadania pn.: „Dostosowanie baz danych, cyfryzacja i digitalizacja rejestrów publicznych i ewidencji, metadane” realizowanego przez Partnera wiodącego.

Partner projektu odpowiedzialny będzie za prawidłowe przygotowanie dokumentacji technicznej niezbędnej do realizacji zadania, a także za końcowe odbiory powstałych produktów, które zasilą system RIIP WZ oraz będą udostępniane w ramach planowanych e-usług.

Zakładane produkty:

 Wskaźnik produktu 1 - Liczba udostępnionych usług wewnątrzadministracyjnych (A2A) – 22 szt

 Wskaźnik produktu 2 - Liczba udostępnionych on-line dokumentów zawierających informacje sektora publicznego – 40 000 szt.

 Wskaźnik produktu 3 - Liczba usług publicznych udostępnionych on-line o stopniu dojrzałości 3 – dwustronna interakcja -18 szt,

 Wskaźnik produktu 4 - Liczba usług publicznych udostępnionych on-line o stopniu dojrzałości co najmniej 4 - Transakcja – 11 szt,

 Wskaźnik produktu 5 - Liczba urzędów, które wdrożyły katalog rekomendacji dotyczących awansu cyfrowego – 22 szt,

 Wskaźnik produktu 6 - Liczba zdigitalizowanych dokumentów zawierających informacje sektora publicznego - 10000 szt,

 Wskaźnik produktu 7 - Liczba projektów, w których sfinansowano koszty racjonalnych usprawnień dla osób z niepełnosprawnościami – 1 szt,

 Wskaźnik produktu 8 - Liczba instytucji publicznych, które usprawniły funkcjonowanie dzięki awansowi cyfrowemu – 22 szt.

Zakładane rezultaty:

 Wskaźnik rezultatu - Liczba pobrań/odtworzeń dokumentów zawierających informacje sektora publicznego 100000szt/rok,

Kontakt: 

Wydział Geodezji, Kartografii i Katastru

Imię i Nazwisko osoby do kontaktu ws. projektu: Artur Studziński

Telefon: 94 348 88 22

Adres poczty elektronicznej: artur.studzinski@um.koszalin.

Alert

Program Kocham Koszalin wszedł w życie! Dołącz do nas i ciesz się zniżkami oraz specjalnymi ofertami. Więcej informacji na stronie.

Zamknij pasek z informacjami Zatrzymaj przewijanie się paska informacyjnego

Miejski Rzecznik Konsumentów

MIEJSKI

RZECZNIK

KONSUMENTÓW

PRZEJDŹ

Koszalin na Facebooku