Menu główne

Budowa i przebudowa dróg stanowiących zewnętrzny pierścień układu komunikacji miasta Koszalina – I etap odcinek ul. Gnieźnieńskiej do ul. Szczecińskiej

Obrazek przedstawiający kolejno w układzie poziomym Logo Narodowej Strategii Spójności Programu Regionalnego, logo Pomorza Zachodniego oraz logo Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Unii Europejskiej
Tytuł projektu: 
Budowa i przebudowa dróg stanowiących zewnętrzny pierścień układu komunikacji miasta Koszalina – I etap odcinek ul. Gnieźnieńskiej do ul. Szczecińskiej
Nazwa Funduszu: 
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
Nazwa Programu: 
Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013
Działanie: 
2.1 Zintegrowany system transportowy województwa
Poddziałanie: 
2.1.3 Drogi w miastach na prawach powiatów
Całkowita wartość projektu: 
47 444 972,09 PLN
Wydatki kwalifikowane: 
47 444 972,09 PLN
Wartość dofinansowania UE: 
25 131 156,41 PLN
Procent dofinansowania: 
52,9690614262 %
Okres realizacji: 
22.01.2010 - 26.08.2013
Nr umowy o dofinansowanie: 
UDA-RPZP.02.01.03-32-001/10-00
Data podpisania umowy o dofinansowanie: 
26.07.2010
Perspektywa: 
2007 - 2013
Tryb naboru: 
pozakonkursowy
Opis projektu: 

Celem projektu było zwiększenie atrakcyjności miasta Koszalina poprzez wzrost jego dostępności. Walory Koszalina i jego kluczowe położenie na mapie tranzytowej województwa, decydują zarówno o jakości życia mieszkańców, jak i o jego potencjale turystycznym i gospodarczym. Działania ukierunkowane są na zachowanie i racjonalne wykorzystanie tych zasobów zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju oraz przyczynią się do zwiększenia mobilności społeczeństwa. Efektem realizacji projektu jest zwiększenie bezpieczeństwa ruch drogowego, a tym samym celu założonego w RPO WZ 2007-2013 dla Poddziałania 2.1.3. – podnoszenie atrakcyjności województwa poprzez rozwój infrastruktury drogowej w granicach administracyjnych trzech miast na prawach powiatu (Szczecin, Koszalin, Świnoujście).

Realizacja projektu objęła następujące działania inwestycyjne:

1. Budowa i przebudowa dróg stanowiących zewnętrzny pierścień układu komunikacyjnego miasta Koszalina (droga zbiorcza łącząca ul. 4 Marca przez ul. Gnieźnieńską, Połczyńską, Słowiańską i Lechicką) wraz z niezbędną infrastrukturą: sieciami kanalizacji deszczowej, sanitarnej, wodociągową drogi zbiorczej gminnej części południowo-zachodnia odcinka obwodnicy miasta Koszalina.

2. Budowa i przebudowa dróg stanowiących zewnętrzny pierścień układu komunikacyjnego miasta Koszalina – połączenie ul. Słowiańskiej z ul. Szczecińską.


Kontakt: 

ZARZĄD DRÓG I TRANSPORTU W KOSZALINIE
ul. Połczyńska 24 , 75-815 Koszalin
tel. 94-311-80-60
fax: 94-342-54-19

e-mail: sekretariat@zdit-koszalin.pl
www: http://www.zdit-koszalin.pl

Alert

Program Kocham Koszalin wszedł w życie! Dołącz do nas i ciesz się zniżkami oraz specjalnymi ofertami. Więcej informacji na stronie.

Zamknij pasek z informacjami Zatrzymaj przewijanie się paska informacyjnego

Miejski Rzecznik Konsumentów

MIEJSKI

RZECZNIK

KONSUMENTÓW

PRZEJDŹ

Koszalin na Facebooku