Menu główne

Aktualizacja załączników do Regulaminu konkursu dla Działania 8.8 RPO WZ nr RPZP.08.08.00-IP.02-32-K13/16

Działanie 8.8 RPO WZ

Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie wraz z Gminą Miasto Koszalin udostępnia zaktualizowane załączniki: Wzór Listy sprawdzającej wniosek o dofinansowanie IOK WUP oraz Wzór Listy sprawdzającej wniosek o dofinansowanie po dokonanych poprawach i/lub uzupełnieniach dla konkursu nr RPZP.08.08.00-IP.02-32-K13/16.

Wzór Listy sprawdzającej wniosek o dofinansowanie IOK WUP

Wzór Listy sprawdzającej wniosek o dofinansowanie po dokonanych poprawach i/lub uzupełnieniach

18.10.2016 r. - Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie pełniący rolę Instytucji Pośredniczącej w ramach Działania 8.8 Wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe oraz uczniów uczestniczących w kształceniu zawodowym i osób dorosłych uczestniczących w pozaszkolnych formach kształcenia zawodowego w ramach Strategii ZIT dla Koszalińsko – Kołobrzesko - Białogardzkiego Obszaru Funkcjonalnego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, udostępnia zaktualizowany harmonogram kolejnych faz oceny i wyboru wniosków w odniesieniu do ww. konkursu.

Jednocześnie informujemy, iż w przypadku, gdy dotrzymanie harmonogramu nie będzie możliwe Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie zastrzega sobie prawo do kolejnej aktualizacji harmonogramu.

Harmonogram konkursu z dnia 18.10.2016 r.

Załącznik 7.15-Zestawienie standardu i cen rynkowych wybranych wydatków i usług typowych dla konkursu 8.8-12.10.2016 r.

Alert

Program Kocham Koszalin wszedł w życie! Dołącz do nas i ciesz się zniżkami oraz specjalnymi ofertami. Więcej informacji na stronie.

Zamknij pasek z informacjami Zatrzymaj przewijanie się paska informacyjnego

Miejski Rzecznik Konsumentów

MIEJSKI

RZECZNIK

KONSUMENTÓW

PRZEJDŹ

Koszalin na Facebooku