Menu główne

Zmiana uchwały w sprawie uchwalenia Statutów Rad Osiedli Miasta Koszalina

27.10.2020
zdjęcie przedstawia osobę używającą tablet

Szanowni Państwo,

serdecznie zapraszamy do zgłaszania uwag do propozycji zmian w uchwale w sprawie uchwalenia Statutów Rad Osiedli Miasta Koszalina. Uwagi można składać do 4 listopada 2020 roku w formularzu poniżej lub wysłać na adres konsultacje@um.koszalin.pl


Propozycja zmiany § 21 Uchwały w sprawie uchwalenia Statutów Rad Osiedli Miasta Koszalina:

„§ 21.1. Do kompetencji Zarządu Osiedla,z zastrzeżeniem ust. 2, należy:
1) realizowanie uchwał Rady Osiedla;
2) informowanie Rady Osiedla o wykonaniu uchwał;
3) składanie sprawozdania z pracy Zarządu Osiedla z okresu pomiędzy zebraniami Rady Osiedla;
4) prowadzenie innych spraw zleconych przez Radę Osiedla,
5) prowadzenie dokumentacji organów Osiedla,
6) składanie Radzie Osiedla, Przewodniczącemu Rady Miejskiej i Prezydentowi Miasta oraz mieszkańcom, półrocznej informacji i rocznego sprawozdania z realizacji planu finansowego;
7) zarządzanie powierzonym mieniem komunalnym w ramach upoważnień udzielonych przez
Prezydenta Miasta.
2. W okresie, o którym mowa w § 14 ust.10, do kompetencji Zarządów Osiedla dodatkowo należy:
1) wybór zadań w zakresie zagospodarowania terenu Osiedla, w ramach przyznanych środków finansowych ujętych w uchwale budżetowej Miasta Koszalina dla Osiedla;
2) uchwalanie planu finansowego Osiedla i propozycji umieszczenia w projekcie budżetu Miasta innych zadań na terenie Osiedla;
3) opiniowanie i konsultowanie planu przestrzennego zagospodarowania miasta, w trybie przewidzianym, w zakresie obszaru wchodzącego w skład Osiedla;
4) opiniowanie projektu budżetu Miasta Koszalina w części dotyczącej inwestycji na terenie Osiedla;
5) opiniowanie projektów lokalizacji garaży, placów zabaw, terenów sportowych, terenów rekreacyjnych, placówek kulturalno-oświatowych, lokali i terenów usługowo-handlowych;
6) opiniowanie lokalizacji obiektów mogących spowodować uciążliwość dla otoczenia;
7) opiniowanie planów przebiegu ciągów komunikacyjnych, tras komunikacji miejskiej oraz rozmieszczenia elementów infrastruktury drogowej;
8) współdziałanie z Radą Miejską, komisjami Rady i Prezydentem Miasta przy rozpatrywaniu spraw związanych z interesem mieszkańców Osiedla;
9) współpraca z Policją, Strażą Miejską i organizacjami społecznymi;
10) opiniowanie zmian i nadawania nowych nazw ulic.
3. Obowiązkiem osób uczestniczących w zarządzaniu mieniem komunalnym jest zachowanie szczególnej staranności i wykonywanie zarządu zgodnie z przeznaczeniem tego mienia oraz jego ochrona.
4. Zarząd Osiedla wykonuje czynności kancelaryjne zgodnie z instrukcją kancelaryjną dla organów
gmin i związków międzygminnych.
5. Zarząd Osiedla realizuje swoje zadania poprzez:
1) podejmowanie uchwał w sprawach będących w kompetencji Zarządu Osiedla;
2) utrzymywanie bieżącego kontaktu z mieszkańcami Osiedla, organami Miasta Koszalina i jednostkami organizacyjnymi działającymi na terenie Osiedla;
3) przygotowywanie materiałów informacyjnych dla Rady Osiedla;
4) przygotowywanie projektów uchwał dla Rady Osiedla,
5) współdziałanie z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Rodzinie,
6) zapewnienie Radnym Rady Miejskiej warunków do pełnienia dyżurów".


Formularz zgłoszenia uwag

Alert

Program Kocham Koszalin wszedł w życie! Dołącz do nas i ciesz się zniżkami oraz specjalnymi ofertami. Więcej informacji na stronie.

Zamknij pasek z informacjami Zatrzymaj przewijanie się paska informacyjnego

Miejski Rzecznik Konsumentów

MIEJSKI

RZECZNIK

KONSUMENTÓW

PRZEJDŹ

Koszalin na Facebooku