Menu główne

Poradnik konsumenta

PORADNIK KONSUMENTA
RĘKOJMIA ZA WADY

Sprzedawca jest odpowiedzialny wobec kupującego, jeżeli rzecz sprzedana ma wadę fizyczną lub prawną.

Wada fizyczna występuje, gdy rzecz jest niezgodna z umową, tzn.:

  • nie ma właściwości, które powinna mieć ze względu na cel w umowie oznaczony albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia,
  • nie ma właściwości, o których istnieniu sprzedawca zapewnił kupującego, w tym przedstawiając próbkę lub wzór,
  • nie nadaje się do celu, o którym kupujący poinformował sprzedawcę przy zawarciu umowy, a sprzedawca nie zgłosił zastrzeżenia co do takiego przeznaczenia,
  • została kupującemu wydana w stanie niezupełnym,
  • została nieprawidłowo zamontowana lub uruchomiona przez sprzedawcę lub osobę trzecią, za którą sprzedawca ponosi odpowiedzialność, albo przez kupującego, który postąpił wg instrukcji.

Wada prawna występuje, gdy rzecz stanowi własność osoby trzeciej albo jeżeli jest obciążona prawem osoby trzeciej, a także jeżeli ograniczenie w korzystaniu lub rozporządzaniu rzeczą wynika z decyzji lub orzeczenia właściwego organu.

Jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, kupujący może:

  • odstąpić od umowy,
  • żądać obniżenia ceny,
  • żądać naprawy rzeczy,
  • żądać wymiany rzeczy na nową.

Sprzedawca jest obowiązany wymienić rzecz wadliwą na wolną od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla kupującego.

W określonych sytuacjach sprzedawca może odmówić zadośćuczynienia żądaniu kupującego, np. jeżeli doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów. Sprzedawca nie może jednak uniemożliwić konsumentowi odstąpienia od umowy, jeżeli rzecz była już wymieniona lub naprawiana przez sprzedawcę. Kupujący nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna.

Jeżeli wada rzeczy została stwierdczona przed upływem roku od jej wydania kupującemu domniemywa się, że wada lub jej przyczyna istniała w chwili wydania rzeczy kupującemu.

Jeżeli sprzedawca, który otrzymał żądanie wymiany rzeczy, usunięcia wady lub oniżenia ceny nie ustosunkował się do tego żądania w terminie 14 dni, uważa się, że żądanie to uznał za uzasadnione.

Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat, a gdy chodzi o wady nieruchomości przed upływem pięciu lat od wydania rzeczy kupującemu.

Rękojmia za wady uregulowana jest w Kodeksie cywilnym (art. 556 do 5764)

GWARANCJA

Udzielenie gwarancji następuje przez złożenie oświadczenia gwarancyjnego, które określa obowiązki gwaranta i uprawnienia kupującego. Obowiązki gwaranta mogą polegać na naprawie rzeczy, jej wymianie lub zwrocie zapłaconej ceny. Jeżeli w gwarancji nie określono innego terminu, termin gwarancji wynosi dwa lata licząc od dnia, kiedy rzecz została wydana kupującemu.

Kupujący może wykonywać uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne rzeczy niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji, a wykonywanie uprawnień z gwarancji nie wpływa na odpowiedzialność sprzedawcy z tytułu rękojmi.  Jeżeli kupujący reklamuje towar w ramach gwarancji, reklamację z tytułu rękojmi może złożyć w przypadku odmowy wykonania obowiązków przez gwaranta albo bezskutecznego upływu czasu na ich wykonanie.

Kupujący, który wykonuje uprawnienia z gwarancji, powinien dostarczyć rzecz na koszt gwaranta do miejsca wskazanego w gwarancji lub do miejsca, w którym rzecz została wydana przy udzieleniu gwarancji, chyba że z okoliczności wynika, iż wada powinna być usunięta w miejscu, w którym rzecz znajdowała się w chwili ujawnienia wady.

Gwarant jest obowiązany wykonać swoje obowiązki w terminie określonym w gwarancji, a gdy terminu tego nie określono - niezwłocznie, ale nie później niż w terminie 14 dni, licząc od dnia dostarczenia rzeczy.

Gwarancja biegnie na nowo w przypadku, gdy gwarant wymieni rzecz na nową lub dokona istotnych napraw rzeczy objętej gwarancją. W pozostałych przypadkach termin gwarancji ulega przedłużeniu o czas, w ciągu którego wskutek wady rzeczy kupujący nie mógł z niej korzystać.

Do gwarancji stosuje się przepisy od art. 577 do art. 581 Kodeksu cywilnego.


Miejski Rzecznik Konsumentów

MIEJSKI

RZECZNIK

KONSUMENTÓW

PRZEJDŹ

Koszalin na Facebooku