Menu główne

Fundusze europejskie dla firm

WYSZUKIWARKA KONKURSÓW


FUNDUSZE UNIJNE DLA PRZEDSIĘBIORCÓW NA MIESIĄC MAJ 2019:

Aktualne konkursy w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój:

Nr działania/
poddziałania
Nazwa działania/poddziałania Data rozpoczęcia konkursu Data zakończenia konkursu Obszar wsparcia Link do naboru
1.1.1 Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa (konkurs ogólny) 01 kwi 19 01 lip 19 Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa https://www.ncbr.gov.pl/index.php?id=31599&L=0%252525253FcHash%252525253D26&tx_news_pi1%5Bnews%5D=54771&cHash=93b72590acb1a01fecce50817293850a 
1.1.1 Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa (konkurs dedykowany projektom na rzecz dostępności) 01 kwi 19 01 lip 19 Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa https://www.ncbr.gov.pl/index.php?id=31599&L=0%252525253FcHash%252525253D26&tx_news_pi1%5Bnews%5D=54775&cHash=ec90d4bdb176702d2dc49bb56197bb44 
1.1.1 Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa (konkurs przeznaczony dla MŚP posiadających certyfkat Seal of Excellence)  01 kwi 19 29 lis 19 Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa https://www.ncbr.gov.pl/index.php?id=33297&L=54 
1.2

Sektorowe programy B+R (GAMEINN)

15 mar 19 14 cze 19 Sektorowe programy B+R https://www.ncbr.gov.pl/index.php?id=33289&L=320  
2.3.2 Bony na innowacje dla MŚP (etap usługowy; konkurs ogólny) 20 mar 19 28 lis 19 Proinnowacyjne usługi dla przedsiebiorstw https://poir.parp.gov.pl/component/grants/grants/bony-na-innowacje-dla-msp-etap-1-uslugowy#dokumenty   
2.3.2 Bony na innowacje dla MŚP (etap usługowy; konkurs dedykowany projektom na rzecz dostępności) 20 mar 19 28 lis 19 Proinnowacyjne usługi dla przedsiebiorstw https://poir.parp.gov.pl/component/grants/grants/bony-na-innowacje-etap-1-uslugowy-dostepnosc-plus#dokumenty 
2.3.2 Bony na innowacje dla MŚP (etap inwestycyjny; konkurs ogólny) 17 kwi 19 07 sty 20 Proinnowacyjne usługi dla przedsiebiorstw https://www.parp.gov.pl/component/grants/grants/bony-na-innowacje-dla-msp-etap-2-inwestycyjny
2.3.2 Bony na innowacje dla MŚP (etap inwestycyjny; konkurs dedykowany projektom na rzecz dostępności) 17 kwi 19 07 sty 20 Proinnowacyjne usługi dla przedsiebiorstw https://www.parp.gov.pl/component/grants/grants/bony-na-innowacje-dla-msp-etap-2-inwestycyjny-dostepnosc-plus
2.3.3 Umiędzynarodowienie Krajowych Klastrów Kluczowych 05 mar 19 25 lip 19 Proinnowacyjne usługi dla przedsiebiorstw https://poir.parp.gov.pl/component/grants/grants/Umi%C4%99dzynarodowienie%20Krajowych%20Klastr%C3%B3w%20Kluczowych#dokumenty 
2.3.4 Ochrona własności przemysłowej  04 mar 19 14 cze 19 Proinnowacyjne usługi dla przedsiebiorstw https://poir.parp.gov.pl/component/grants/grants/ochrona-wlasnosci-przemyslowej#dokumenty 
2.3.5 Design dla przedsiębiorców (konkurs ogólny) 04 mar 19 31 maj 19 Proinnowacyjne usługi dla przedsiebiorstw https://poir.parp.gov.pl/component/grants/grants/design-dla-przedsiebiorcow#dokumenty 
2.3.5 Design dla przedsiębiorców (konkurs dedykowany projektom na rzecz dostępności) 04 mar 19 31 maj 19 Proinnowacyjne usługi dla przedsiebiorstw https://poir.parp.gov.pl/component/grants/grants/design-dla-przedsiebiorcow-dostepnosc-plus#dokumenty 
4.1.1 Strategiczne programy badawcze dla gospodarki (Wspólne Przedsięwzięcie z Województwem Dolnośląskim pn.                          „Dolnośląska strefa technologii biomedycznych”) 08 kwi 19 07 cze 19 Badania naukowe i prace rozwojowe  https://www.ncbr.gov.pl/programy/fundusze-europejskie/poir/konkursy/konkurs-1-4-1-1-2019/


Aktualne konkursy w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny i Środowisko:

Nr działania/
poddziałania
Nazwa działania/poddziałania Data rozpoczęcia konkursu Data zakończenia konkursu Obszar wsparcia Link do naboru
1.1.1 Wspieranie inwestycji dotyczących wytwarzania energii z odnawialnych źródeł wraz z podłączeniem tych źródeł do sieci dystrybucyjnej/przesyłowej 30 mar 19 28 maj 19 Energetyka http://poiis.nfosigw.gov.pl/skorzystaj-z-programu/zobacz-ogloszenia-i-wyniki-naborow-wnioskow/wytwarzaniaenergiizodnawialnychrde/
1.7.1 Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach mieszkalnych w konurbacji śląsko-dąbrowskiej 29 mar 19 27 maj 19 Energetyka https://www.wfosigw.katowice.pl/zobacz-ogloszenia-o-naborach-wnioskow/ogloszenia-o-konkursach-2019/konkurs-nr-pois-1-7-1-4-2019.html
1.7.2 Efektywna dystrybucja ciepła i chłodu w konurbacji śląsko-dąbrowskiej 29 mar 19 27 maj 19 Energetyka https://www.wfosigw.katowice.pl/zobacz-ogloszenia-o-naborach-wnioskow/ogloszenia-o-konkursach-2019/konkurs-nr-pois-1-7-2-4-2019.html
1.7.3 Promowanie wykorzystywania wysokosprawnej kogeneracji ciepła i energii elektrycznej w konurbacji śląsko-dąbrowskiej 29 mar 19 27 maj 19 Energetyka https://www.wfosigw.katowice.pl/zobacz-ogloszenia-o-naborach-wnioskow/ogloszenia-o-konkursach-2019/konkurs-nr-pois-1-7-3-3-2019.html


Aktualne konkursy w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego:

Nr działania/
poddziałania
Nazwa działanie/poddziałania Data rozpoczęcia naboru Data zakończenia naboru  Obszar wsparcia Link do naboru
1.13  Tworzenie i rozbudowa infrastruktury na rzecz rozwoju gospodarczego w ramach Kontraktów Samorządowych 01.04.2019 30.05.2019 Rozwój firm http://www.rpo.wzp.pl/skorzystaj/nabory/113-tworzenie-i-rozbudowa-infrastruktury-na-rzecz-rozwoju-gospodarczego-w-ramach-kontraktow-samorzadowych-0
2.4 Zrównoważona multimodalna mobilność miejska i działania adaptacyjne łagodzące zmiany klimatu w ramach Kontraktów Samorządowych 01.04.2019 30.05.2019 Transport http://www.rpo.wzp.pl/skorzystaj/nabory/24-zrownowazona-multimodalna-mobilnosc-miejska-i-dzialania-adaptacyjne-lagodzace-zmiany-klimatu-w-ramach-kontraktow-samorzadowych-0


Aktualne konkursy z POWER:

Nr działania/
poddziałania
Nazwa działania/poddziałania Data rozpoczęcia konkursu Data zakończenia konkursu Obszar wsparcia Link do naboru
2.16 Usprawnienie procesu stanowienia prawa 01 kwi 19 31 maj 19 Podnoszenie kompetencji eksperckich przedstawicieli organizacji pozarządowych https://efs.kprm.gov.pl/konkurs-nr-powr021600-ip06-00-01219
2.21 Poprawa zarządzania, rozwój kapitału ludzkiego oraz wsparcie procesów innowacyjnych przedsiębiorstw 17 cze 19 01 lip 19 Szkolenia lub doradztwo wynikające z rekomendacji Sektorowych Rad ds. Kompetencji  https://www.parp.gov.pl/component/grants/grants/kompetencje-dla-sektorow#opis


Aktualne w ramach EWT i EIS:

Nazwa działanie/poddziałania Program Data rozpoczęcia konkursu Data zakończenia konkursu Obszar wsparcia Link do naboru
Edukacja i kwalifikacje Republika Czeska - Polska 13 listopada do 15 kwietnia 2019 nabór propozycji projektowych, do 30 września 2019 nabór pełnych wniosków projektowych współpraca między placówkami edukacyjnymi i instytucjami rynku pracy, przygotowanie i realizacja wspólnych projektów edukacyjnych http://pl.cz-pl.eu/
Edukacja Meklemburgia - Pomorze Przednie - Brandenburgia - Polska 19 marca 2019 21 maja 2019 likwidacja bariery językowej, oferta edukacyjna od kształcenia wczesnodziecięcego po uczenie się przez całe życie, wspólne projekty edukacyjne i działania wspierające zatrudnienie https://interreg5a.info/pl/
Innowacje i przedsiębiorczość, strategie niskoemisyjne, zasoby naturalne i kulturowe, transport i mobilność Interreg Europa Środkowa 4 marca 2019 5 lipca 2019 przemysł 4.0/zaawansowana produkcja; przedsiębiorczość społeczna; efektywność energetyczna w kontekście renowacji budynków publicznych w miastach; mobilność niskowęglowa i jakość powietrza w miastach; adaptacja do zmian klimatu i zapobieganie ryzyku; zagrożone dziedzictwo kulturowe (budynki i miejsca); powiązania obszarów peryferyjnych i przygranicznych z sieciami i węzłami TEN-T CNC www.interreg-central.eu
Transport i mobilność Brandenburgia - Polska 7 marca 2019 31 maja 2019 koncepcje przygotowawcze na rzecz poprawy transgranicznej, przyjaznej środowisku komunikacji publicznej; wdrażanie nowych rozwiązań np.: bilety łączone, innowacyjne transgraniczne systemy komunikacji publicznej, rozszerzenie oferty multimodalnej; transgraniczna elektromobilność https://interregva-bb-pl.eu/pl/prad/Zapraszamy do umieszczania informacji o koszalińskich wydarzeniach na ratuszowym telebimie. Kontakt: telebim@um.koszalin.pl

Zamknij pasek z informacjami Pauza infobar scrolling

Miejski Rzecznik Konsumentów

MIEJSKI

RZECZNIK

KONSUMENTÓW

PRZEJDŹ

Koszalin na Facebooku