Menu główne

Czas na ZAWODOWCA

Gmina Będzino
Miasto Białogard
Gmina Białogard
Gmina Biesiekierz
Gmina Bobolice
Gmina Dygowo
Gmina Gościno
Gmina Karlino
Gmina Kołobrzeg
Miasto Kołobrzeg
Miasto Gmina Koszalin
Gmina Manowo
Gmina Mielno
Gmina Polanów
Gmina Sianów
Gmina Siemyśl
Gmina Świeszyno
Gmina Tychowo
Gmina Ustronie Morskie
Miasto Gmina Koszalin

Celem projektu jest podniesienie do 30 września 2020 roku jakości kształcenia w 18 zawodach prowadzonych przez 8 szkół zawodowych z Koszalina, poprzez jego dostosowanie do potrzeb rynku pracy, doskonalenie kompetencji i kwalifikacji zawodowych nauczycieli kształcenia zawodowego, organizację dodatkowych form kształcenia wykraczających poza program nauczania dla uczniów i słuchaczy, doposażenie szkół zawodowych w nowoczesne pomoce dydaktyczne, dostosowanie kształcenia zawodowego dorosłych w ramach KKZ w zawodzie operator obrabiarek skrawających oraz utworzenie sieci 6 Szkolnych Punktów Informacji i Kariery (SPIneK) oraz zapewnienie doradcom zawodowym zewnętrznego wsparcia. Realizacja projektu przyczyni się stworzenia warunków do kompleksowego rozwoju następujących zawodów: t. żywienia i usług gastronomicznych, t. hotelarstwa, t. cyfrowych procesów graficznych, sprzedawca, cukiernik, piekarz, fryzjer, elektromechanik, mechanik-monter maszyn i urządzeń, operator obrabiarek skrawających, operator maszyn i urządzeń do przetwórstwa tworzyw sztucznych, elektromechanik pojazdów samochodowych, t. org. reklamy, t. informatyk, mechanik pojazdów samochodowych, t. pojazdów samochodowych, t. mechanik, t. spedytor. Powyższe zawody przyczyniają się do rozwoju regionalnych specjalizacji: działalności morskiej i logistyki, przemysłu metalowo-maszynowego, turystyki i zdrowia.
Zakładane produkty:
317 osób będzie uczestniczyć w pozaszkolnych formach kształcenia w programie, 229 uczniów szkół i placówek kształcenia zawodowego będzie uczestniczyć w stażach i praktykach u pracodawcy realizując łącznie 34 350 godzin staży/praktyk, 7 szkół i placówek kształcenia zawodowego zostanie doposażonych w programie w sprzęt i materiały dydaktyczne niezbędne do realizacji kształcenia zawodowego, 16 nauczycieli kształcenia zawodowego oraz instruktorów praktycznej nauki zawodu zostanie objętych wsparciem w programie, 1 podmiot objęty wsparciem w programie będzie realizował zadania centrum kształcenia zawodowego i ustawicznego, 8 szkół i placówek systemu oświaty będzie współpracować z podmiotami otoczenia społeczno – gospodarczego (m.in. przedsiębiorcami, instytucjami zrzeszającymi przedsiębiorców, pracodawcami, instytucjami rynku pracy), 317 uczniów zostanie objętych doradztwem edukacyjno-zawodowym, zostanie utworzonych 6 Szkolnych Punktów Informacji i Kariery (SPIneK), 1 obiekt zostanie dostosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnościami, 54 osoby zostaną objęte szkoleniami/ doradztwem w zakresie kompetencji cyfrowych
Zakładane rezultaty:
7 szkół i placówek kształcenia zawodowego będzie wykorzystywać doposażenie zakupione dzięki EFS, 16 nauczycieli kształcenia zawodowego oraz instruktorów praktycznej nauki zawodu uzyska kwalifikacje lub nabędzie kompetencje po opuszczeniu programu, 190 osoby uzyskają kwalifikacje w ramach pozaszkolnych form kształcenia, 1 osoba uzyska lub podniesie kwalifikacje doradcy edukacyjno-zawodowego, 1 nauczyciel uzyska uprawnienia do nauczania zawodu, 169 uczniów projektu zdobędzie dodatkowe uprawnienia zwiększające ich szanse na rynku pracy.

Koszt całkowity inwestycji: 4 483 951,20 zł
Kwota dofinansowania: 4 160 306,75 zł
Poziom dofinansowania: 92,7821594044%

Alert

Program Kocham Koszalin wszedł w życie! Dołącz do nas i ciesz się zniżkami oraz specjalnymi ofertami. Więcej informacji na stronie.

Zamknij pasek z informacjami Zatrzymaj przewijanie się paska informacyjnego

Miejski Rzecznik Konsumentów

MIEJSKI

RZECZNIK

KONSUMENTÓW

PRZEJDŹ

Koszalin na Facebooku