Menu główne

Gminna Rada Działalności Pożytku Publicznego w Koszalinie

Prezydent Miasta z dniem 1 czerwca 2017 r. powołał członków Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego na IV kadencję .

W skład Rady wchodzą następujące osoby:

Przedstawiciele Rady Miejskiej w Koszalinie:

1) Izabela Wesołowska;

2) Anna Mętlewicz;

3) Błażej Papiernik.

Przedstawiciele Prezydenta Koszalina:

1) Tomasz Czuczak – Sekretarz Miasta;

2) Krzysztof Gliszczyński – Kierownik Referatu Organizacji Pozarządowych w Wydziale Kultury i Spraw Społecznych.

Przedstawiciele organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie:

  1. Krzysztof Głowacki;
  2. Dorota Chałat;
  3. Sylwia Pawłowska-Sipak;
  4. Wanda Szuster;
  5. Monika Widocka;
  6. Roman Biłas;
  7. Barbara Mytnik;
  8. Rafał Klejbach.

Kadencja Rady trwa 3 lata.

Do zadań Rady należy w szczególności:

1) opiniowanie projektów strategii rozwoju odpowiednio powiatów lub gmin;

2) opiniowanie projektów uchwał i aktów prawa miejscowego dotyczących sfery zadań publicznych, o której mowa w art. 4, oraz współpracy z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3, w tym programów współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3;

3) wyrażanie opinii w sprawach dotyczących funkcjonowania organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3;

4) udzielanie pomocy i wyrażanie opinii w przypadku sporów między organami administracji publicznej a organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3;

5) wyrażanie opinii w sprawach dotyczących zadań publicznych, w tym zlecania tych zadań do realizacji przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3, oraz w sprawach rekomendowanych standardów realizacji zadań publicznych.


Kontakt i składanie wniosków do Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego prowadzony jest bezpośrednio do członków GRDPP lub za pośrednictwem Wydziału Kultury i Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego w Koszalinie ul. Adama Mickiewicza 26, pok. 21, tel. 94 348 8777. (dane kontaktowe do członków GRDPP)

uchwała w sprawie określenia trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Koszalinie


Informacja o dotychczasowej pracy Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego z podziałem na kadencje:

I kadencja

II kadencja

III kadncja

IV kadencja


Informacja o najbliższym posiedzeniu Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Koszalinie


IV Kadencja Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Koszalinie zakończyła się. W związku z zagrożeniem epidemiologicznym wybory V kadencji Rady zostały przesunięte do czasu w którym zaistnieje możliwość ich przeprowadzenia.


Miejski Rzecznik Konsumentów

MIEJSKI

RZECZNIK

KONSUMENTÓW

PRZEJDŹ

Koszalin na Facebooku