Menu główne

Aktualności

Dane kontaktowe

Dom Pomocy Społecznej "Zielony Taras" w Koszalinie

ul. Leonida Teligi 4

75-206 Koszalin

Dyrektor

Grażyna Sienkiewicz

email: dyrektor@dpskoszalin.pl

Sekretariat: (94) 717-08-90,  email: dps@dpskoszalin.pl

NIP 669-25-23-041

REGON 360247262

http://dpskoszalin.pl/ 

http://dps.koszalin.ibip.pl 

 

Organizacja

Dom Pomocy Społecznej w Koszalinie powołany został Uchwałą Nr XLIII/ 646/ 2014 Rady Miejskiej
w Koszalinie z dnia 29 maja 2014 r. w sprawie utworzenia Domu Pomocy Społecznej w Koszalinie.

Dom jest placówką stacjonarną pobytu stałego dla 89 osób w tym dla 11 w podeszłym wieku i 78 przewlekle somatycznie chorych.

Wojewoda Zachodniopomorski decyzją nr K-S-1.9423.1.2.2015.IL z dnia 29 czerwca 2015 r. wydał zezwolenie na prowadzenie Domu Pomocy Społecznej przy ul. Leonida Teligi 4 w Koszalinie na czas nieokreślony.

Koszt średniego miesięcznego utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej w Koszalinie zgodnie z Zarządzeniem Nr 402/1453/17 Prezydenta Miasta Koszalina z dnia 15 lutego 2017 r. wynosi obecnie 3 894,04 zł .

DPS jest samodzielną jednostką budżetową, której organem prowadzącym jest  Gmina Miasto Koszalin.

Organizację Domu określa  Regulamin Organizacyjny przyjęty Zarządzeniem Prezydenta Miasta Koszalina.

Regulamin określa cel i zadania Domu, prawa i obowiązki mieszkańców, zasady wewnętrznej organizacji oraz strukturę i zakres działania komórek organizacyjnych wchodzących w skład DPS.

  

Położenie i warunki lokalowe

Dom Pomocy Społecznej "Zielony Taras" w Koszalinie zapewnia całodobową opiekę oraz zaspokojenie  niezbędnych potrzeb bytowych, religijnych, zdrowotnych, edukacyjnych koszalińskim seniorom. Dom jest usytuowany na obszarze 1,2849 ha. Teren jest ogrodzony i zagospodarowany zielenią oraz alejkami spacerowymi.  Budynek jest murowany o łącznej powierzchni użytkowej 4 279,40 m2 składający się z jednej części czterokondygnacyjnej, jednej 2 kondygnacyjnej oraz trzech 1 kondygnacyjnych. Do dyspozycji mieszkańców Domu są urządzone pokoje mieszkalne jedno i dwuosobowe z łazienkami, ogólnodostępne pokoje dziennego pobytu z przyległymi do nich podręcznymi kuchniami, sale rehabilitacyjne, biblioteka, pokoje do terapii zajęciowej, muzykoterapii, kaplica wielowyznaniowa,  stołówka oraz ogromny atut tego miejsca pięknie zagospodarowany  i bezpieczny teren wokół Domu. Budynek DPS oraz jego otoczenie pozbawione są barier architektonicznych. Pomieszczenia przystosowane dla osób niepełnosprawnych. W pobliżu domu znajduje się kościół,  osiedlowe centrum handlowo-usługowe oraz przystanek autobusowy miejskich linii komunikacyjnych, co pozwala na sprawne dotarcie do centrum miasta czy dworca.

Przedmiot działania

Podstawową działalnością Domu Pomocy Społecznej "Zielony Taras" w Koszalinie jest świadczenie mieszkańcom Domu usług w zakresie potrzeb bytowych, tj. miejsca zamieszkania, wyżywienia, odzieży i obuwia, utrzymania w czystości, świadczenia usług opiekuńczych czyli udzielaniu pomocy w podstawowych czynnościach życiowych, pielęgnacji, pomocy w załatwianiu spraw osobistych, usług wspomagających i wspierających tzn. podnoszeniu sprawności i aktywizowaniu, zaspokajaniu potrzeb religijnych i kulturalnych, pomoc w nawiązywaniu kontaktów z rodziną i społecznością lokalną, zapewnieniu bezpieczeństwa i przestrzegania praw mieszkańca.

Praktyki religijne

Dom respektuje i gwarantuje prawo mieszkańców do realizacji praktyk religijnych zgodnie z wyznaniem. Mieszkańcy mają zapewnioną możliwość systematycznego uczestniczenia w mszach świętych odbywających się w „domowej” kaplicy oraz nieodległym kościele. Ponadto osoby leżące mają zapewniony systematyczny kontakt z duchownym w każdy pierwszy czwartek miesiąca, a także w nagłej potrzebie.

Opieka medyczna

Mieszkańcy DPS w Koszalinie pozostają pod opieką  lekarzy POZ, wyjazdy do lekarzy, w tym lekarzy specjalistów odbywają się codziennie. Ponadto lekarz POZ przyjeżdża na wizyty domowe do naszych mieszkańców jeden raz w tygodniu. Usługi medyczne realizowane są na zasadach ogólnych wynikających z powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego.

Mieszkańcy korzystają z konsultacji lekarzy specjalistów, które odbywają się w przychodniach na terenie poszczególnych NZOZ i ZOZ poprzez zapewnienie dowozu samochodem służbowym pod opieką opiekuna lub pielęgniarki. Ponadto zatrudniony w DPS kierowca jest jednocześnie ratownikiem medycznym. Konsultacje specjalistyczne odbywają się zgodnie z potrzebami mieszkańców i na zlecenie lekarza rodzinnego, który wystawia na nie skierowania.

Całodobową opiekę medyczną nad mieszkańcami sprawują pielęgniarki, które wykonują zlecone przez lekarzy zabiegi tj. opatrunki, zakraplanie oczu i uszu, pomiary ciśnienia tętniczego, pomiary poziomu glukozy we krwi, czuwanie nad zaopatrzeniem i dystrybucją leków, rejestracja i koordynacja wyjazdów do specjalistów, profilaktyka przeciwodleżynowa. Potrzeby mieszkańców w zakresie świadczeń lekarskich zaliczane są do standardu podstawowych usług.

Wsparcie psychologiczne

Dom Pomocy Społecznej "Zielony Taras" zapewnia także mieszkańcom opiekę psychologiczną. Psycholog przyjeżdża do Domu dwa razy w tygodniu oraz interwencyjnie w zależności od potrzeb mieszkańców.

Rehabilitacja

Zajęcia z rehabilitacji ( w tym rehabilitacja przyłóżkowa) prowadzone są codziennie w godzinach od 7:00 do 16:00 przez dwie doświadczone rehabilitantki.

Terapia zajęciowa

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 sierpnia 2012r. w sprawie domów pomocy społecznej, jako usługa wspomagająca prowadzona jest terapia zajęciowa.

Terapia zajęciowa prowadzona jest w formie indywidualnej i grupowej przy uwzględnieniu osobistych preferencji, zainteresowań i możliwości psychofizycznych mieszkańców domu. Zajęcia realizowane są  codziennie  przez wykwalifikowaną instruktorkę terapii zajęciowej. Do udziału w zajęciach zapraszani są przedstawiciele koszalińskich instytucji, organizacji pozarządowych, wolontariusze.

W ramach terapii zajęciowej odbywają się między innymi zajęcia z biblioterapii  (współpraca z Koszalińską Biblioteką Publiczną), muzykoterapii(współpraca z Zespołem Państwowych Szkół Muzycznych, Filharmonią Koszalińską, koszalińskimi zespołami śpiewaczymi i tanecznymi), arteterapii (współpraca ze szkołami, przedszkolami).

Samorządność

Dom Pomocy Społecznej "Zielony Taras" w Koszalinie wspiera samorządność mieszkańców Domu, w celu reprezentowania interesów mieszkańców oraz współpracy z dyrekcją wybrana została Rada Mieszkańców.

W skład Rady Mieszkańców wchodzą:

 •   przewodniczący,
 •   zastępca,
 •   sekretarz,
 •   dwóch członków Rady.

Członków Rady Mieszkańców wybierają mieszkańcy Domu spośród zgłoszonych kandydatów w wyborach równych, tajnych i powszechnych.  Kadencja Rady Mieszkańców trwa cztery lata. Zakres działań Rady Mieszkańców reguluje oddzielny Regulamin opracowany przez Radę Mieszkańców i zatwierdzony przez Dyrektora Domu.

Praca Socjalna

Pracownicy socjalni swoimi działaniami wspierają i pomagają mieszkańcom we wszystkich czynnościach, sprawach dotyczących ich życia codziennego, począwszy od momentu przybycia do DPS.

Praca socjalna na rzecz mieszkańców obejmuje m.in. pomoc w adaptacji w nowym środowisku mieszkańcom:

 • zameldowanie mieszkańców w Domu,
 • sporządzenie i złożenie wniosków o wydanie dowodów osobistych,
 • przygotowywanie dokumentacji MZ ds. ON w celu ustalenia stopnia niepełnosprawności dla mieszkańców,
 • przeprowadzanie wywiadów środowiskowych,
 • współpraca z opiekunami prawnymi, kuratorami mieszkańców,
 • nawiązywanie i podtrzymywanie kontaktów z rodzinami,
 • zapewnianie odzieży, obuwia, artykułów higieny osobistej uwzględniając bieżące potrzeby mieszkańców.

         

Kierowanie do Domu Pomocy Społecznej "Zielony Taras"  w Koszalinie

Zgodnie z ustawą o pomocy społecznej osobie wymagającej całodobowej opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności, niemogącej samodzielnie funkcjonować w codziennym  życiu, której nie można zapewnić niezbędnej pomocy w formie usług opiekuńczych, przysługuje prawo do umieszczenia w domu pomocy społecznej. Wymagane dokumenty należy składać w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Koszalinie, al. Monte Cassino 2.

WYMAGANE DOKUMENTY DO ZAŁATWIENIA SPRAWY:

 1. Wniosek osoby zainteresowanej, jej przedstawiciela ustawowego bądź prawomocne postanowienie Sądu .
 2. Dowód osobisty lub inny dokument stwierdzający tożsamość  – do wglądu.
 3. Zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia osoby ubiegającej się o skierowanie do domu pomocy społecznej.
 4. Dokumenty potwierdzające sytuację finansową wnioskodawcy (np. odcinek renty lub emerytury, lub zaświadczenie lub oświadczenie o dochodach, decyzja przyznająca świadczenie z ZUS, KRUS lub innego organu emerytalno-rentowego).
 5. Zaświadczenie, o którym mowa w art. 22 ustawy z dnia 24 stycznia 1991 roku o kombatantach oraz niektórych osobach będącymi ofiarami represji wojennych i okresu powojennego.
 6. Pisemna zgoda na ponoszenie odpłatności w wysokości 70% dochodu osoby ubiegającej się o skierowanie do domu pomocy społecznej lub pisemna zgoda na potrącanie z zasiłku stałego opłaty w wysokości 70% wartości otrzymywanego świadczenia za pobyt w domu pomocy społecznej.
 7. Pracownik ma prawo żądać innych dokumentów wymaganych do załatwienia sprawy.

MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW:

 1. Dział ds. Osób Starszych i Niepełnosprawnych, al. Monte Cassino 2, II piętro,  godziny przyjęć: 7.00 – 15.00.
 2. Kancelaria Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Koszalinie, al. Monte Cassino 2, godziny przyjęć: 7.00 – 15.00.

KONTAKT:

Dział ds. Osób Starszych i Niepełnosprawnych, al. Monte Cassino 2, II piętro, pokoje  nr 222 – 228, pracownik dyżurny, tel. 94 316 04 11, 94 316 04 12 w godzinach pracy Ośrodka od 7.00 do 15.00.

SPOSÓB I TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:

Decyzja administracyjna. Wydanie decyzji następuje bez zbędnej zwłoki nie później niż w ciągu miesiąca, a w przypadku sprawy szczególnie skomplikowanej nie później niż w ciągu dwóch miesięcy licząc od dnia wszczęcia postępowania.

OPŁATY:

Brak opłat za rozpatrzenie wniosku i wydanie decyzji.

Pobyt w domu pomocy społecznej jest odpłatny do wysokości średniego miesięcznego kosztu utrzymania.

Zasady odpłatności zostały określone w art. 60-64 Ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej.

Opłaty za pobyt w domu pomocy społecznej wynoszą:

 1. Mieszkaniec domu, nie więcej jednak niż 70% swojego dochodu, a w przypadku osób małoletnich przedstawiciel ustawowy z dochodów dziecka, nie więcej niż 70% tego dochodu.
 2. Małżonek, zstępni przed wstępnymi – zgodnie z umową zawartą w trybie art. 103 ust. 2:
  • w przypadku osoby samotnie gospodarującej, jeżeli dochód jest wyższy niż 300% kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej, jednak kwota dochodu pozostająca po wniesieniu opłaty nie może być niższa niż 300% tego kryterium (tj. 1 902 zł),
  • w przypadku osoby w rodzinie, jeżeli posiadany dochód na osobę jest wyższy niż 300% kryterium dochodowego na osobę w rodzinie, z tym że kwota dochodu pozostająca po wniesieniu opłaty nie może być niższa 300% kryterium dochodowego na osobę w rodzinie (tj. 1 542 zł).

3.Gmina, z której osoba została skierowana do domu pomocy społecznej - w wysokości różnicy między średnim kosztem utrzymania w domu pomocy społecznej a opłatami wnoszonymi przez osoby, o których mowa w pkt 1i 2

TRYB ODWOŁAWCZY:

Od decyzji przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwołwczego w Koszalinie, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia. Odwołanie wnosi się
za pośrednictwem Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Koszalinie.

PODSTAWA PRAWNA:

 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej,
 2. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego,
 3. Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 25 sierpnia 2016 roku w sprawie rodzinnego wywiadu środowiskowego,
 4. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 lipca 2015 roku w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej,
 5. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 sierpnia 2012 roku w sprawie domów pomocy społecznej.

INFORMACJE DODATKOWE:

Prawo do umieszczenia w domu pomocy społecznej przysługuje osobie  wymagającej całodobowej opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności, z ograniczoną możliwością samodzielnego funkcjonowania w codziennym życiu, której nie można zapewnić usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania. Osobę kieruje się do domu pomocy społecznej odpowiedniego typu, zlokalizowanego jak najbliżej miejsca zamieszkania osoby kierowanej chyba, że okoliczności sprawy wskazują inaczej, po uzyskaniu zgody tej osoby lub jej przedstawiciela ustawowego na umieszczenie w domu pomocy społecznej.

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie wydaje decyzje kierujące, umieszczające w domu pomocy społecznej, ustalające opłatę za pobyt i odmawiające skierowania do domu pomocy społecznej.
 W przypadku umieszczenia w domu pomocy społecznej zlokalizowanego poza Koszalinem, decyzje
o umieszczeniu w domu pomocy społecznej wydaje organ gminy prowadzącej dom pomocy społecznej. W przypadku braku możliwości umieszczenia w domu pomocy społecznej z powodu braku wolnych miejsc, powiadamia się osobę o wpisaniu na listę osób oczekujących oraz o przewidywanym terminie oczekiwania na umieszczenie w domu pomocy społecznej.

Zapraszamy do umieszczania informacji o koszalińskich wydarzeniach na ratuszowym telebimie. Kontakt: telebim@um.koszalin.pl

Zamknij pasek z informacjami Pauza przewijanie się paska informacyjnego

Miejski Rzecznik Konsumentów

MIEJSKI

RZECZNIK

KONSUMENTÓW

PRZEJDŹ

Koszalin na Facebooku