Menu główne

ZAWIADOMIENIE O ZWOŁANIU NADZWYCZAJNEJ III SESJI RADY MIEJSKIEJ W KOSZALINIE

28.05.2024
sesja rady miejskiej w Koszalinie

Działając na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2024 r. poz. 609) oraz § 14 ust. 1 pkt. 4 Statutu Miasta Koszalina zwołuję nadzwyczajną III sesję Rady Miejskiej w Koszalinie w dniu 28 maja 2024 roku o godz. 15.00.

Posiedzenie Rady Miejskiej w Koszalinie odbędzie się w sali konferencyjnej nr 300 w Urzędzie Miejskim w Koszalinie przy ulicy Rynek Staromiejski 6-7.

PORZĄDEK OBRAD:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum

2. Złożenie ślubowania przez nowo wybranego radnego

3. Rozpatrzenie projektów uchwał:

1) w sprawie przyjęcia Sprawozdania z działalności Centrum Usług Społecznych w Koszalinie za 2023 rok

- opinia Komisji Spraw Społecznych

2) w sprawie przyjęcia Oceny zasobów pomocy społecznej w Gminie Miasto Koszalin za 2023 rok

- opinia Komisji Spraw Społecznych

3) w sprawie przyjęcia „Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Miasta Koszalina”

- opinia Komisji Gospodarki Komunalnej

4) w sprawie zmian w budżecie Miasta Koszalina na 2024 rok

- opinia Komisji Budżetu i Finansów

5) w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Koszalina na lata 2024 - 2042

- opinia Komisji Budżetu i Finansów

6) w sprawie udzielenia Województwu Zachodniopomorskiemu pomocy finansowej

- opinia Komisji Budżetu i Finansów

7) w sprawie delegowania radnego Rady Miejskiej w Koszalinie do pracy w Komisji Bezpieczeństwa i porządku dla Miasta Koszalina i Powiatu Koszalińskiego na lata 2023 - 2026

- opinia Komisji Porządku Prawnego i Publicznego

8) w sprawie powołania Miejskiej Komisji Wyborczej

- opinia Komisji Porządku Prawnego i Publicznego

4. Zamknięcie sesji.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Artur Wezgraj

Alert

Bezpieczne wakacje w Koszalinie - czas na lato pełne atrakcji! Harmonogram wydarzeń dostępny jest tutaj.

Zamknij pasek z informacjami Zatrzymaj przewijanie się paska informacyjnego

Miejski Rzecznik Konsumentów

MIEJSKI

RZECZNIK

KONSUMENTÓW

PRZEJDŹ

Koszalin na Facebooku