Menu główne

Projekt pn. „ Budowa i wyposażenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie Gminy Miasto Koszalin”

01.09.2020

W dniu 7 lutego 2020 r. została podpisana umowa o dofinansowanie projektu pn. „Budowa i wyposażenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie Gminy Miasto Koszalin” zawarta w Koszalinie pomiędzy Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
z siedzibą w Warszawie, reprezentowanym przez Jarosława Rolińskiego – Pełnomocnika, Dyrektora Departamentu Ochrony Ziemi oraz Agnieszkę Ignatowską – Pełnomocnika, Zastępcę Dyrektora Departamentu Księgowości i Rozliczeń, a Gminą Miasto Koszalin, reprezentowaną przez Piotra Jedlińskiego – Prezydenta Miasta Koszalina przy kontrasygnacie Katarzyny Macko – Skarbnika Miasta Koszalina.

Cel projektu: Liczba osób objęta systemem zagospodarowania odpadów – 107 680 osób

Celami głównymi projektu jest:

Zmniejszenie ilości odpadów komunalnych kierowanych do unieszkodliwienia na składowisku odpadów oraz ograniczenie ich negatywnego wpływu na środowisko.
Projekt będzie realizował następujące cele szczegółowe:

 • zwiększenie odzysku i recyklingu odpadów komunalnych wytworzonych na obszarze m. Koszalina;
 • zwiększenie ilości odpadów komunalnych, poddawanych procesom: ponownego użycia, recyklingu i odzysku innymi metodami;
 • ograniczenie ilości składowanych  odpadów komunalnych;
 • ograniczenie składowania odpadów komunalnych ulegających biodegradacji;
 • wpłynie na wielkość koniecznych do osiągnięcia poziomów ekologicznych wskazanych w dokumentach strategicznych i planistycznych szczebla krajowego i wojewódzkiego;
 • ograniczenie ilości odpadów niebezpiecznych trafiających do strumienia odpadów komunalnych;
 • zmniejszenie awaryjności technologicznej linii sortowniczej poprzez wyeliminowanie odpadów niebezpiecznych oraz szkła ze strumienia odpadów komunalnych;
 • uzyskania czystszego surowca zbieranego selektywnie w PSZOK;
 • zapewnienie mieszkańcom możliwości selektywnego zbierania odpadów;
 • ograniczenie praktyk  nielegalnego  pozbywania  się odpadów komunalnych – „dzikie składowiska”;
 • rozwój infrastruktury do zbierania odpadów.

 

Planowany całkowity koszt realizacji Projektu wynosi 1 173 999,74 zł

Maksymalna kwota wydatków kwalifikowalnych wynosi 971 046,29 zł

Wysokość dofinansowania ogółem 825 389,34 zł

logotyp Fundusze Europejskie  logotyp logotyp

Projekt pn. „ Budowa i wyposażenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie Gminy Miasto Koszalin” został dofinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z siedzibą w Warszawie.

Alert

Program Kocham Koszalin wszedł w życie! Dołącz do nas i ciesz się zniżkami oraz specjalnymi ofertami. Więcej informacji na stronie.

Zamknij pasek z informacjami Zatrzymaj przewijanie się paska informacyjnego

Miejski Rzecznik Konsumentów

MIEJSKI

RZECZNIK

KONSUMENTÓW

PRZEJDŹ

Koszalin na Facebooku