Menu główne

PORZĄDEK OBRAD LXXV sesji Rady Miejskiej w Koszalinie w dniu 28 marca 2024 roku

25.03.2024
sesja rady miejskiej w Koszalinie

Posiedzenie Rady Miejskiej w Koszalinie odbędzie się w sali konferencyjnej nr 300 w Urzędzie Miejskim w Koszalinie przy ulicy Rynek Staromiejski 6-7. Rozpoczęcie sesji - godz. 9:00.

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.

2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady Miejskiej.

3. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej z działalności międzysesyjnej.

4. Informacja z prac komisji w okresie międzysesyjnym.

5. Informacja Prezydenta Miasta z działań podjętych między sesjami.

6. Sprawozdanie z działalności Komendanta Miejskiego Policji w Koszalinie w 2023 roku.

7. Informacja Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Koszalinie o stanie bezpieczeństwa Miasta Koszalina w zakresie ochrony przeciwpożarowej w 2023 roku.

8. Informacja Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego o stanie bezpieczeństwa sanitarnego miasta Koszalina za rok 2023.

9. Informacja z działalności Placówki Straży Granicznej w Kołobrzegu w okresie 01.01-31.12.2023 roku na terenie miasta Koszalin.

10. Informacja z działalności Straży Miejskiej w 2023 roku.

11. Rozpatrzenie projektów uchwał:

1) w sprawie udzielenia dotacji celowej w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków na realizację inwestycji pod nazwą: „Remont zabytkowej kaplicy św. Gertrudy, dostosowanie do ruchu turystycznego i potrzeb osób niepełnosprawnych, w celu ochrony dziedzictwa kulturowego”

- opinia Komisji Kultury

- opinia Komisji Budżetu i Finansów

2) w sprawie zmian w budżecie Miasta Koszalina na 2024 rok

- opinia Komisji Budżetu i Finansów

3) w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Koszalina na lata 2024-2042

- opinia Komisji Budżetu i Finansów

4) w sprawie udzielenia Województwu Zachodniopomorskiemu pomocy finansowej

- opinia Komisji Kultury

- opinia Komisji Budżetu i Finansów

5) w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji „Miejskiego Programu Wspierania Rodziny i Rozwoju Pieczy Zastępczej na lata 2022 – 2024” za 2023 rok

- opinia Komisji Spraw Społecznych

6) w sprawie przyjęcia „Miejskiego Programu Przeciwdziałania Przemocy Domowej oraz Ochrony Osób Doznających Przemocy Domowej na lata 2024 – 2030”

- opinia Komisji Spraw Społecznych

7) zmieniająca uchwałę w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat i trybu ich pobierania

- opinia Komisji Spraw Społecznych

8) w sprawie określenia wysokości opłaty za pobyt w placówce sprawującej opiekę nad osobami nietrzeźwymi, przebywającymi na terenie miasta Koszalina

- opinia Komisji Spraw Społecznych

- opinia Komisji Budżetu i Finansów

9) w sprawie określenia zadań finansowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2024 roku

- opinia Komisji Spraw Społecznych

- opinia Komisji Budżetu i Finansów

10) w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Koszalina w 2024 roku

- opinia Komisji Gospodarki Komunalnej

11) w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji mieszkaniowej na terenie działek nr 126 i 134/2 w obrębie ewidencyjnym nr 0026 przy ul. Gnieźnieńskiej 7 w Koszalinie

- opinia Komisji Gospodarki Komunalnej

12) w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Stacji Pogotowia Ratunkowego w rejonie ul. Juliana Fałata w Koszalinie

- opinia Komisji Gospodarki Komunalnej

13) w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Sarzyna w Koszalinie

- opinia Komisji Gospodarki Komunalnej

14) w sprawie rozpatrzenia skargi nr 1/2024 na działalność Dyrektora V Liceum Ogólnokształcącego im. Stanisława Lema w Koszalinie

- opinia Komisji Skarg, Wniosków i Petycji

15) w sprawie rozpatrzenia skargi nr 2/2024 na działalność Dyrektora Zarządu Budynków Mieszkalnych w Koszalinie

- opinia Komisji Skarg, Wniosków i Petycji

12. Rozpatrzenie wniosku Klubu Radnych Koalicji Obywatelskiej o odwołanie radnego Artura Wiśniewskiego z funkcji Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Koszalinie.

13. Interpelacje i zapytania radnych.

14. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.

15. Wolne wnioski i oświadczenia.

16. Czas dla Rad Osiedli.

17. Zamknięcie sesji.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Jan Kuriata

Alert

Program Kocham Koszalin wszedł w życie! Dołącz do nas i ciesz się zniżkami oraz specjalnymi ofertami. Więcej informacji na stronie.

Zamknij pasek z informacjami Zatrzymaj przewijanie się paska informacyjnego

Miejski Rzecznik Konsumentów

MIEJSKI

RZECZNIK

KONSUMENTÓW

PRZEJDŹ

Koszalin na Facebooku