Menu główne

PORZĄDEK OBRAD LXX sesji Rady Miejskiej w Koszalinie w dniu 23 listopada 2023 roku

17.11.2023
Radni Rady Miejskiej

Posiedzenie Rady Miejskiej w Koszalinie odbędzie się w sali konferencyjnej nr 300 w Urzędzie Miejskim w Koszalinie przy ulicy Rynek Staromiejski 6-7. Rozpoczęcie sesji - godz. 9:00.

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.

2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady Miejskiej.

3. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej z działalności międzysesyjnej.

4. Informacja z prac komisji w okresie międzysesyjnym.

5. Informacja Prezydenta Miasta z działań podjętych między sesjami.

6. Rozpatrzenie projektów uchwał:

1) w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnej pomocy w zakresie dożywiania w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024 – 2028 oraz określenia zasad zwrotu wydatków za udzielone świadczenia

- opinia Komisji Spraw Społecznych

2) w sprawie przyjęcia programu osłonowego „Pomoc w formie posiłku dla uczniów i dzieci udzielana na wniosek dyrektora szkoły lub przedszkola” w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024 - 2028

- opinia Komisji Spraw Społecznych

3) w sprawie przyjęcia „Informacji o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Miasto Koszalin w roku szkolnym 2022/2023”

- opinia Komisji Edukacji, Sportu i Turystyki

4) w sprawie przyjęcia „Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2024 rok

- opinia Komisji Spraw Społecznych

- opinia Komisji Edukacji, Sportu i Turystyki

5) w sprawie rozszerzenia cmentarza komunalnego w Koszalinie

- opinia Komisji Gospodarki Komunalnej

6) w sprawie przyjęcia „Raportu z realizacji Programu ochrony Środowiska Miasta Koszalina za lata 2021 – 2022”

- opinia Komisji Gospodarki Komunalnej

7) w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdu usuniętego z drogi oraz wysokości kosztów powstałych w razie odstąpienia od usunięcia pojazdu

- opinia Komisji Gospodarki Komunalnej

- opinia Komisji Budżetu i Finansów

8) w sprawie zobowiązania Prezydenta Miasta Koszalina do indywidualnego określania warunków sprzedaży nieruchomości gruntowych na rzecz ich użytkowników wieczystych

- opinia Komisji Gospodarki Komunalnej

9) w sprawie bonifikaty od ceny nieruchomości gruntowej sprzedawanej użytkownikowi wieczystemu w trybie przepisów epizodycznych

- opinia Komisji Gospodarki Komunalnej

10) w sprawie zasad przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gruntowych oddanych w użytkowanie wieczyste oraz wytycznych sprzedaży nieruchomości gruntowych na rzecz ich użytkowników wieczystych

- opinia Komisji Gospodarki Komunalnej

11) w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Koszalina na 2023 rok

- opinia Komisji Budżetu i Finansów

12) w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Koszalina na lata 2023 – 2042

- opinia Komisji Budżetu i Finansów

13) w sprawie nadania nazwy Skwer Urszuli Ledóchowskiej

- opinia Komisji Porządku Prawnego i Publicznego

14) w sprawie rozpatrzenia skargi nr 7/2023 na działalność Prezydenta Miasta Koszalina

- opinia Komisji Skarg, Wniosków i Petycji

15) w sprawie podtrzymania stanowiska wyrażonego w uchwale Nr LXIV/934/2023 Rady Miejskiej w Koszalinie z dnia 22 czerwca 2023 r. w sprawie rozpatrzenia skargi nr 4/2023 na działalność Dyrektora Zarządu Budynków Mieszkalnych w Koszalinie

- opinia Komisji Skarg, Wniosków i Petycji

7. Interpelacje i zapytania radnych.

8. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.

9. Wolne wnioski i oświadczenia.

10. Czas dla Rad Osiedli.

11. Zamknięcie sesji.

wz. Przewodniczącego Rady Miejskiej

Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej

Żaneta Kwapisz

Alert

Program Kocham Koszalin wszedł w życie! Dołącz do nas i ciesz się zniżkami oraz specjalnymi ofertami. Więcej informacji na stronie.

Zamknij pasek z informacjami Zatrzymaj przewijanie się paska informacyjnego

Miejski Rzecznik Konsumentów

MIEJSKI

RZECZNIK

KONSUMENTÓW

PRZEJDŹ

Koszalin na Facebooku