Menu główne

Nowy plan zagospodarowania przestrzennego

15.11.2018
Nowy plan zagospodarowania przestrzennego

 

 

OGŁOSZENIE

PREZYDENTA MIASTA KOSZALINA

o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

„Władysława IV -  Batalionów Chłopskich”.

 

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1945) oraz art. 39 ust. 1 w związku art. 46 pkt 1, art. 54 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko  (Dz. U. z 2018 r. poz.  2081)

zawiadamiam o:

1) podjęciu przez Radę Miejską w Koszalinie uchwały Nr XLVIII/705/2018 z dnia 20 września 2018 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w Koszalinie między ul. Władysława IV a ul. Batalionów Chłopskich, przyjętego uchwałą Nr XXIV/431/2001 Rady Miejskiej w Koszalinie z dnia 25 maja 2001 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w Koszalinie między ul. Władysława IV a ul. Batalionów Chłopskich (Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego z 2001 r. Nr 23 poz. 490);

2)  przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, w tym opracowania prognozy oddziaływania na środowisk, skutków realizacji wyżej wymienionego planu miejscowego.

Wnioski do projektu planu można składać w terminie  od dnia ukazania się ogłoszenia do dnia 21 grudnia 2018 r., na adres Urzędu Miejskiego w Koszalinie, Rynek Staromiejski  6-7,  75-007  Koszalin. Wniosek powinien zawierać imię i nazwisko lub  nazwę wnioskodawcy,  adres wnioskodawcy,  przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której on dotyczy.

Zainteresowani mogą się zapoznać z dokumentacją sprawy w pokoju nr 312 Urzędu Miejskiego w Koszalinie, w godzinach od 1100 do 1400.

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych została opublikowana na stronie http://bip.koszalin.pl/?a=24018 oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Koszalinie w budynku ratusza na III piętrze przy pokoju nr 319.

Miejski Rzecznik Konsumentów

MIEJSKI

RZECZNIK

KONSUMENTÓW

PRZEJDŹ

Koszalin na Facebooku