Menu główne

Nabór do przedszkola

22.03.2023
przedszkola

REKRUTACJA DO PRZEDSZKOLI  NA ROK SZKOLNY 2023/2024

  1. Harmonogram, terminy przyjmowania wniosków.
  2. Wymagane dokumenty.

Rekrutacja do koszalińskich przedszkoli – tak, jak w latach minionych odbywać się będzie elektronicznie i rozpocznie się od 3 kwietnia 2023 r. zgodnie z harmonogramem :

 

L.p.

Rodzaj czynności

Termin

I. Postępowanie rekrutacyjne

1.

Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola wraz
z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę
w postępowaniu rekrutacyjnym.

 

Rodzice za pośrednictwem internetowego serwisu naboru pod adresem http://nabory.eduportal.koszalin.pl/ wypełniają wniosek o przyjęcie do przedszkola. Sposób składania wniosków wygenerowanych z systemu naboru zostanie określony w Instrukcji rekrutacyjnej zamieszczonej
na ww. stronie do końca marca 2023 r.

od 03 kwietnia 2023 r.

od godz. 1500
do 21 kwietnia 2023 r. do godz. 1500

2.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków
o przyjęcie do przedszkola i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności, o których mowa w art. 150 ust. 7 ustawy z dnia
14 grudnia 2016 roku Prawo oświatowe.

do 5 maja 2023 r.

3.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych
i kandydatów niezakwalifikowanych.

19 maja 2023 r.

godz. 1500

4.

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia elektronicznie po zalogowaniu się do konta utworzonego podczas rejestracji kandydata lub w postaci pisemnego oświadczenia złożonego w przedszkolu.

do 24 maja 2023 r.
do godz. 1500

5.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

26 maja 2023 r.

godz. 1500

II. Postępowanie uzupełniające

1.

Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola wraz
z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę
w postępowaniu rekrutacyjnym.

 

Rodzice za pośrednictwem internetowego serwisu naboru pod adresem http://nabory.eduportal.koszalin.pl/ wypełniają wniosek o przyjęcie do przedszkola. Sposób składania wniosków wygenerowanych z systemu naboru zostanie określony w Instrukcji rekrutacyjnej zamieszczonej na ww. stronie do dnia 8 czerwca 2023 r.

 

od 9 czerwca 2023 r.

od godz. 1000

do 16 czerwca 2023 r.

do godz. 1500

2.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków
o przyjęcie do przedszkola i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności, o których mowa w art. 150 ust. 7 ustawy z dnia
14 grudnia 2016 roku Prawo oświatowe.

 

do 21 czerwca 2023 r.

3.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych
i kandydatów niezakwalifikowanych.

 

26 czerwca 2023 r.

godz. 1000

4.

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia elektronicznie po zalogowaniu się do konta utworzonego podczas rejestracji kandydata lub w postaci pisemnego oświadczenia złożonego w przedszkolu.

 

28 czerwca 2023 r.

do godz. 1500

5.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

 

30 czerwca 2023 r.

godz. 1500

 

 

Kryteria brane pod uwagę przy rekrutacji

 

Kryterium

 

Sposób dokumentowania

Kryteria ustawowe

 

Wielodzietność rodziny kandydata (rodzina wychowująca troje
 i więcej dzieci)

 

Kryterium weryfikowane na podstawie oświadczenia o wielodzietności rodziny kandydata w postaci zaznaczenia w podaniu faktu spełnienia kryterium oraz wskazanie we wniosku danych rodzeństwa (numer pesel, imię i nazwisko)

Niepełnosprawność kandydata

 

Kryterium weryfikowane na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego wydanego ze względu na niepełnosprawność, orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenia równoważnego w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych

Niepełnosprawność jednego
z rodziców kandydata

 

Kryterium weryfikowane na podstawie orzeczenia
o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenia równoważnego w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych

Niepełnosprawność obojga rodziców kandydata

 

Kryterium weryfikowane na podstawie orzeczenia
o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenia równoważnego w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych

Niepełnosprawność rodzeństwa kandydata

 

Kryterium weryfikowane na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego wydanego ze względu na niepełnosprawność, orzeczenia o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenia równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych

Samotne wychowywanie kandydata w rodzinie

 

Kryterium weryfikowane na podstawie oświadczenia o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem wraz z jednym z wymienionych dokumentów:

- prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód;

- prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający separację;

- akt zgonu.

Objęcie kandydata pieczą zastępczą

 

Kryterium weryfikowane na podstawie dokumentu poświadczającego objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej

Kryteria uchwalone przez Radę Miejską w Koszalinie

 

Dziecko, którego rodzeństwo
w kolejnym roku szkolnym będzie kontynuowało edukację przedszkolną w przedszkolu wskazanym we wniosku o przyjęcie jako pierwsze na liście preferowanych przedszkoli lub ubiega się o przyjęcie do tego przedszkola

 

Kryterium weryfikowane przez przedszkole pierwszego wyboru

Dziecko, które wraz z rodzicem (opiekunem prawnym) mieszka
w Koszalinie

 

Koszalińska Karta Mieszkańca lub pierwsza strona zeznania
o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) złożonego
za rok poprzedzający postępowanie rekrutacyjne w urzędzie skarbowym właściwym dla Gminy Miasta Koszalin opatrzonego prezentatą urzędu skarbowego właściwego dla Gminy Miasta Koszalin lub zaświadczenie z tego urzędu skarbowego potwierdzające fakt złożenia zeznania lub urzędowe poświadczenie odbioru wydane
przez elektroniczną skrzynkę podawczą systemu teleinformatycznego administracji podatkowej (UPO). W przypadku osób nieposiadających Koszalińskiej Karty Mieszkańca i niepodlegających obowiązkowi składania zeznania podatkowego podstawą przyznania punktów jest oświadczenie rodzica (opiekuna prawnego) o zamieszkaniu wraz
z dzieckiem na terenie Gminy Miasta Koszalin i niepodleganiu obowiązkowi składania zeznania podatkowego

Dziecko, którego oboje rodzice (opiekunowie prawni) pozostają
w stosunku pracy, wykonują pracę na podstawie umowy cywilnoprawnej, uczą się w trybie dziennym, prowadzą gospodarstwo rolne
lub działalność gospodarczą - kryterium stosuje się również do rodzica (opiekuna prawnego) samotnie wychowującego dziecko

 

Zaświadczenie pracodawcy o zatrudnieniu albo zaświadczenie
o wykonywaniu pracy na podstawie umowy cywilnoprawnej
lub  zaświadczenie szkoły potwierdzające naukę w trybie dziennym
lub   oświadczenie o prowadzeniu działalności gospodarczej
lub   zaświadczenie o prowadzeniu gospodarstwa rolnego

Wskazanie na pierwszym miejscu listy preferowanych przedszkoli przedszkola prowadzącego postępowanie rekrutacyjne
i zlokalizowanego najbliżej miejsca zamieszkania dziecka ubiegającego się o przyjęcie
do przedszkola

 

Oświadczenie rodzica (opiekuna prawnego) o zlokalizowaniu miejsca zamieszkania dziecka najbliżej przedszkola wskazanego na pierwszym miejscu listy preferowanych przedszkoli

Wskazanie na pierwszym miejscu listy preferowanych przedszkoli przedszkola prowadzącego postępowanie rekrutacyjne
i zlokalizowanego najbliżej aktualnego miejsca nauki rodzeństwa dziecka

 

Zaświadczenie potwierdzające miejsce nauki rodzeństwa dziecka
lub kserokopia ważnej legitymacji szkolnej

 

Obecnie w roku szkolnym 2022/2023 opieką przedszkolna w 20 placówkach objętych jest 3182 maluchów w wieku od 3 do 6 lat.

Wstępnie, w rekrutacji na nowy rok szkolny do publicznych przedszkoli zaplanowano ok. 670 miejsc dla dzieci trzyletnich. Ostateczne ustalenie  liczby miejsc do naboru nastąpi pod koniec marca, po potwierdzeniu przez rodziców informacji o  woli kontynuacji opieki przedszkolnej.

 

 fot. Freepik

Alert

Program Kocham Koszalin wszedł w życie! Dołącz do nas i ciesz się zniżkami oraz specjalnymi ofertami. Więcej informacji na stronie.

Zamknij pasek z informacjami Zatrzymaj przewijanie się paska informacyjnego

Miejski Rzecznik Konsumentów

MIEJSKI

RZECZNIK

KONSUMENTÓW

PRZEJDŹ

Koszalin na Facebooku