Menu główne

INFORMACJA DLA PRZEDSIĘBIORCÓW POSIADAJĄCYCH LICENCJE NA PRZEWÓZ OSÓB

21.11.2023
INFORMACJA DLA PRZEDSIĘBIORCÓW POSIADAJĄCYCH LICENCJE NA  PRZEWÓZ OSÓB

Prezydent Miasta przypomina o obowiązku weryfikacji licencji

na transport drogowy osób.Weryfikacja dotyczy przedsiębiorcy osobiście wykonującego przewóz, zatrudnionych przez niego kierowców oraz osób niezatrudnionych przez przedsiębiorcę lecz wykonujących osobiście przewóz na jego rzecz.

 

Przedsiębiorcy posiadający licencje na taksówkę oraz licencje na przewóz osób samochodem osobowym oraz pojazdem przeznaczonym do przewozu powyżej 7 i nie więcej niż 9 osób zobowiązani są przedłożyć organowi licencyjnemu (Prezydentowi Miasta Koszalina) następujące dokumenty:

  1. Zaświadczenie o niekaralności opatrzone datą nie wcześniejszą niż miesiąc przed złożeniem dokumentów do weryfikacji, potwierdzające, że odpowiednio przedsiębiorca osobiście wykonujący przewozy, zatrudnieni przez niego kierowcy oraz osoby niezatrudnione przez przedsiębiorcę, lecz wykonujące osobiście przewóz na jego rzecz, spełniają warunki, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 2 ustawy o transporcie drogowym,
  2. Oryginał orzeczenia lekarskiego potwierdzającego zdolność do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy (do wglądu),
  3. Oryginał orzeczenia psychologicznego potwierdzającego zdolność do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy (do wglądu),
  4. Odpowiednie uprawnienie do kierowania pojazdami samochodowym (kserokopia polskiego prawa jazdy. Prawo jazdy wydane w języku innym niż polski powinno zostać złożone wraz z tłumaczeniem przysięgłym na język polski, w oryginale do wglądu).
  5. Oświadczenie o spełnienie wymogu dobrej reputacji.

Powyższe dokumenty należy przedstawić w Wydziale Komunikacji Urzędu Miejskiego w Koszalinie, Rynek Staromiejski 6-7, pokój numer 22 (tel. 94 34 88 659, 94 34 88 662) do dnia 31 marca 2024r.

W przypadku niepoddania się weryfikacji, licencje wydane przed dniem wejścia
w życie ustawy z dnia 26 maja 2023 r. o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2023 r. poz. 1123) tj. przed dniem 17 września 2023r., zachowują ważność do upływu okresu, na który zostały udzielone, nie dłużej jednak niż do dnia 30 czerwca 2024 r.

Po tym terminie licencje nie zweryfikowane tracą ważność z mocy prawa.

Fot. Obraz autorstwa <a href="https://pl.freepik.com/darmowe-zdjecie/kobieta-trzyma-karty-kredytowej_8705512.htm#query=licence%20car%20normal&position=0&from_view=search&track=ais&uuid=a83d3b7f-d8aa-4836-af82-04dc99d1cc91">Freepik</a>

Alert

Program Kocham Koszalin wszedł w życie! Dołącz do nas i ciesz się zniżkami oraz specjalnymi ofertami. Więcej informacji na stronie.

Zamknij pasek z informacjami Zatrzymaj przewijanie się paska informacyjnego

Miejski Rzecznik Konsumentów

MIEJSKI

RZECZNIK

KONSUMENTÓW

PRZEJDŹ

Koszalin na Facebooku