Menu główne

Gospodarka odpadami w Koszalinie- pytania i odpowiedzi.

17.05.2021
odpady bez tajemnic

Gospodarka odpadami w Koszalinie, odpowiadamy na najczęściej zadawane pytania.
1.    Jakie są sposoby naliczania opłaty za wywóz śmieci?
Gminy mogą wybierać jeden z czterech sposobów naliczania opłaty:
•    od liczby mieszkańców faktycznie zamieszkujących daną nieruchomość,
•    od powierzchni nieruchomości,
•    od ilości zużytej wody,
•    za gospodarstwo domowe.

2.    Jaka metoda naliczenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi obowiązuje w Koszalinie i ile ona wynosi?
W Koszalinie systemem gospodarki odpadami komunalnymi zostały objęte nieruchomości zamieszkałe i mieszane. Od 1 maja 2021 r. dla nieruchomości zamieszkałych  obowiązuje metoda od gospodarstwa domowego i tak:
a)    Stawka dla domu/lokalu mieszkalnego wynosi 58,00 zł/m-c
b) Stawka dla lokalu użytkowego w nieruchomości mieszanej wynosi:
- 1,20 zł/ m-c za każdy 1 m2 powierzchni lokalu użytkowego do 100 m2 włącznie
- 0,20 zł/ m-c za każdy dodatkowy 1 m2 powierzchni przekraczającej 100 m2.

3.    Czy dostanę fakturę za wywóz odpadów komunalnych?
Nie, oplata za gospodarowanie odpadami komunalnymi jest dochodem gminy i nie podlega opodatkowaniu VAT. Opłatę należy wpłacać bez wezwania na indywidualny rachunek bankowy którego numer otrzymuje z urzędu właściciel nieruchomości po złożeniu deklaracji. Opłata uiszczana jest z dołu, do ostatniego dnia każdego miesiąca, którego opata dotyczy.

4.    Dlaczego nie można płacić za faktyczną ilość wytworzonych odpadów?
Nie pozwala na to ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z dnia 13 września 1996 roku, która wyraźnie wskazuje możliwe do wyboru przez radę miejską metody naliczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

5.    Komu przysługuje i ile wynosi ulga w opłacie śmieciowej z tytułu posiadania przydomowego kompostownika?
Częściowe zwolnienie z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przysługuje właścicielom domków jednorodzinnych, którzy kompostują bioodpady w kompostowniku przydomowym. Kwota zwolnienia wynosi 7,50 zł/m-c.
Aby skorzystać z ulgi należy w deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zaznaczyć, że właściciel nieruchomości posiada kompostownik i będzie kompostował odpady biodegradowalne. Osoby korzystające z ulgi z tytułu posiadania kompostownika nie otrzymują od gminy worków na odpady ulegające biodegradacji.

6.    Czy w opłacie przewidziane są jeszcze jakieś ulgi?
Od 1 maja 2021 r. na terenie miasta Koszalina obowiązuje program osłonowy w zakresie zmniejszenia wydatków mieszkańców miasta z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Program prowadzi Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Koszalinie. Osoba spełniająca wymagane kryteria może uzyskać kwotę dofinansowania w wysokości 26,10 zł/m-c. Druki wniosku będą dostępne w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie oraz na stronach internetowych MOPR-u: http://mopr.koszalin.ibip.pl, www.mopr.koszalin.pl

7.    Kto będzie monitorował fakt posiadania kompostownika?
Upoważnieni przez Prezydenta Miasta pracownicy Wydziału Środowiska Urzędu Miejskiego w Koszalinie będą kontrolować posiadanie kompostownika. Brak zadeklarowanego w deklaracji kompostownika wiąże się z utratą prawa do ulgi, a ponowne skorzystanie z ulgi będzie możliwe po upływie 6 miesięcy od dnia, w którym wydana przez Urząd decyzja o utracie prawa do ulgi stała się ostateczna.

8.    Kto składa deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi?
Zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach właściciel nieruchomości jest zobowiązany złożyć do Prezydenta Miasta deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych. Zarządca nieruchomości składa deklarację w imieniu właścicieli lokali w zabudowie wielorodzinnej natomiast właściciele domków jednorodzinnych składają deklarację indywidualnie.

9.    Czy gmina może wykorzystać opłatę za śmieci na inne cele?
Nie. Ustawa jasno wskazuje, jakie koszty mogą być pokryte z wpływów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Są to koszty:
•    odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych,
•    tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych,
•    obsługi administracyjnej tego systemu,
•    jeżeli gmina przejęła obowiązek wyposażenia nieruchomości w pojemniki – koszt związany
z wyposażeniem nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz koszty utrzymania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym
i technicznym.
Żadne inne wydatki nie mogą być pokrywane z wpływów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi pobranymi od mieszkańców. Miasto „nie zarabia” na odpadach.

10.    Kto i kiedy dostarcza pojemniki na odpady?
Gmina Miasto Koszalin przejęła od właścicieli nieruchomości obowiązek zaopatrzenia nieruchomości w pojemniki/ worki.

11.    Skąd mam wiedzieć, jakie zasady wywozu odpadów obowiązują w mojej gminie?
Zasady dotyczące wywozu odbioru śmieci znajdują się w regulaminie utrzymania czystości
i porządku na terenie gminy przyjętym przez radę gminy. Regulamin dostępny jest na www.koszalin.pl w zakładce Odpady i podatki. Regulamin zawiera informacje o:
•    prowadzeniu punktów zbiórki następujących odpadów: przeterminowanych leków
i chemikaliów, wyczerpanych baterii i akumulatorów, zużytego sprzętu elektrycznego
i elektronicznego, mebli i innych odpadów wielkogabarytowych, odpadów budowlanych
i rozbiórkowych oraz zużytych opon, a także odpadów zielonych,
•    rodzaju i minimalnej pojemności pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów na terenie nieruchomości oraz na drogach publicznych, warunków rozmieszczania tych pojemników i ich utrzymania w odpowiednim stanie,
•    częstotliwości i sposobie pozbywania się odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych z terenu nieruchomości oraz z terenów przeznaczonych do użytku publicznego.
Ponadto, gmina ma obowiązek informować i edukować mieszkańców na temat właściwego postępowania ze śmieciami, a zwłaszcza o ich segregacji.

12.    Czy w przypadku, gdy odpady nie zostaną zabrane w terminie wskazanym w harmonogramie?
Jeżeli podmiot świadczący usługę odbioru odpadów komunalnych wykonuje ją nierzetelnie tzn. pojemnik lub worki nie zostały odebrane w wyznaczonym terminie nie stanowi to podstawy dla wygaśnięcia lub zmniejszenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. W takim przypadku należy niezwłocznie poinformować Wydział Środowiska  Urzędu Miejskiego
w Koszalinie, tel. 94 34 83 973,  94 34 88 892, 94 34 88 893.

13.    Czy są jakieś zasady dotyczące segregacji śmieci?
Od 1 stycznia 2020 r. wszyscy mieszkańcy na terenie Gminy Miasto Koszalin mają obowiązek zbierać odpady w sposób selektywny rozdzielając je na 5 frakcji:
•    papier (kolor niebieski)
•    metale i tworzywa sztuczne (kolor żółty)
•    opakowania szklane (kolor zielony*)
•    odpady „BIO”- biodegradowalne (kolor brązowy)
•    odpady zmieszane

14.    Czy przed wyrzuceniem należy myć zużyte opakowania?
Nie, opakowania należy jednak opróżniać z zawartości.

15.     Co jeśli inni mieszkańcy bloku nie będą segregować odpadów?
Mieszkańcy bloków korzystają ze wspólnych pojemników do zbierania odpadów. Jeżeli część mieszkańców nie segreguje odpadów, wówczas naliczana jest opłata według wyższej stawki, ustalonej przez radę gminy (tzn. stawki za odpady zmieszane).

16.    Dlaczego warto segregować odpady?
Segregacja odpadów to ważny element recyklingu i niezwykle istotny etap w budowaniu gospodarki o obiegu zamkniętym. Efektywna segregacja odpadów niesie za sobą wiele zalet, należą do nich m.in.:
•    ograniczenie ilości odpadów, które trafiają na składowiska,
•    mniej odpadów na składowiskach to mniejsze koszty dla społeczeństwa i środowiska,
•    lepiej wysegregowane odpady to lepszy surowiec do recyklingu, w efekcie zmniejszamy zużycie surowców naturalnych,
•    poprawa warunków do życia dla ludzi, roślin i zwierząt.

17.    Co w przypadku, gdy nie będę segregował odpadów komunalnych?
W takim przypadku w trybie decyzji administracyjnej opłata zostanie zmieniona na nową, wyższą zgodnie ze stawką naliczaną jak za odpady zbierane w sposób nieselektywny czyli 116 zł.

18.    Kto sprawdzi czy segreguję odpady?
Kontrola czy właściciel segreguje odpady jest prowadzona przez pracownika firmy odbierającej odpady w trakcie odbierania odpadów z nieruchomości. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w sposobie zbierania odpadów komunalnych (jeżeli w pojemnikach znajdą się odpady, których nie powinno być) firma powiadomi Wydział Środowiska Urzędu Miejskiego w Koszalinie o zaistniałej sytuacji (tzn. przekaże protokół wraz z dokumentacją fotograficzną). Urząd w formie decyzji ustali podwyższona opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Opłata podwyższona będzie obowiązywała za miesiąc, w którym nie zachowano obowiązku segregacji.

19.    Co z odpadami po remoncie – czy gmina ma obowiązek odebrać te odpady w ramach opłaty?
Zgodnie z Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Koszalina właściciele nieruchomości mogą pozbyć się odpadów budowlanych i rozbiórkowych poprzez gromadzenie w osobnych kontenerach lub workach przeznaczonych do tego rodzaju odpadów i przekazanie na warunkach określonych w odrębnej umowie przedsiębiorcy prowadzącemu działalność
w zakresie odbioru odpadów komunalnych, wpisanemu do rejestru działalności regulowanej albo nieodpłatnie przekazać do punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, jednakże w ilości nieprzekraczającej 100 kg rocznie na gospodarstwo domowe.

20.    Czym jest PSZOK?
PSZOK, czyli Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych to specjalnie zorganizowane dla mieszkańców Koszalina miejsce, w którym mogą oni pozostawić bezpłatnie odpady komunalne, w szczególności te, których nie należy wrzucać do przydomowych pojemników/worków czyli np. takie jak:
•    odpady wielkogabarytowe,
•    odpady budowlane, poremontowe i rozbiórkowe do 100 kg rocznie na gospodarstwo domowe,
•    odpady zielone,
•    zużyte opony,
•    elektrośmieci, czyli sprzęt elektryczny i elektroniczny, jak również baterie i akumulatory,
•    przeterminowane leki i chemikalia,
•    odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych powstałych w gospodarstwie domowym w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi, w szczególności igieł i strzykawek.
Przekazując odpady do PSZOK należy okazać się dokumentem potwierdzającym opłatę za odpady komunalne za ostatni miesiąc. Dowód ten ma na celu sprawdzenia, czy opłata jest wnoszona w Koszalinie, a tym samym, że odpady pochodzą z Koszalina.

21.    Zakupiłem dom a poprzedni właściciel złożył deklarację, czy muszę składać nową deklarację?
Tak, należy złożyć deklarację, jako nowy właściciel nieruchomości. Poprzedni właściciel nieruchomości musi również złożyć deklarację tzw. „zerową”, jeśli w poprzedniej deklaracji nieruchomość była wskazana jako zamieszkała.

Alert

Program Kocham Koszalin wszedł w życie! Dołącz do nas i ciesz się zniżkami oraz specjalnymi ofertami. Więcej informacji na stronie.

Zamknij pasek z informacjami Zatrzymaj przewijanie się paska informacyjnego

Miejski Rzecznik Konsumentów

MIEJSKI

RZECZNIK

KONSUMENTÓW

PRZEJDŹ

Koszalin na Facebooku