Menu główne

Rekonstrukcja historycznej Zagrody Jamneńskiej z XIX w

Tytuł projektu: 
Rekonstrukcja historycznej Zagrody Jamneńskiej z XIX w
Nazwa Funduszu: 
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
Nazwa Programu: 
Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020
Oś priorytetowa: 
IV Naturalne otoczenie człowieka
Działanie: 
4.9 Rozwój zasobów endogenicznych
Całkowita wartość projektu: 
5 332 831,42 PLN
Wydatki kwalifikowane: 
4 149 724,59 PLN
Wartość dofinansowania UE: 
2 489 834,75 PLN
Procent dofinansowania: 
59,99%
Okres realizacji: 
17.05.2017 - 31.12.2018
Nr umowy o dofinansowanie: 
RPZP.04.09.00-32-0026/16-00
Data podpisania umowy o dofinansowanie: 
29.03.2017
Perspektywa: 
2014 - 2020
Tryb naboru: 
konkursowy
Opis projektu: 

Projekt polega na rekonstrukcji historycznej zagrody jamneńskiej z II poł. XIX w. Miejscem realizacji ma być Jamno, wieś, która w 2010 r. weszła w struktury miasta Koszalina. Działka, na której ma być realizowane zadanie, leży w bezpośrednim sąsiedztwie zabytkowego kościoła. Planowana jest budowa - odtworzenie budynku mieszkalnego i budynku gospodarczego, obiektu bramnego w bezpośrednim otoczeniu przystanku autobusowego, parkingu, dróg, placów, chodników, zjazdu z drogi publicznej, uzbrojenie terenu z likwidacją kolizji ma się składać z typowej dla zabudowy jamneńskiej chałupy mieszkalnej, przeznaczonej na ekspozycję instalacyjnych, wykonanie zieleni urządzonej, śmietnika, przenośnych kramów festynowych, małej architektury. Zagroda muzealną i budynku inwentarskiego, przeznaczonego na działalność edukacyjno-rekreacyjną, m.in. prowadzenie warsztatów, pieczenie chleba, wypalanie naczyń. Projekt zakłada też nakręcenie filmu o kulturze jamneńskiej, stworzenie aplikacji mobilnej „Z Julkami w chacie jamneńskiej”, wykorzystującą lokalną legendę o dobrych skrzatach z Jamna, stworzenie trasy rekreacyjnej „śladami pozostałości historycznych zabudowań w Jamnie”, która zostanie przedstawiona w dwóch formach - na drukowanej mapie i w formie aplikacji „Z Julkami po Jamnie”.

 

Nowa oferta kulturalna po realizacji projektu obejmować ma prowadzenie – w ramach zrekonstruowanej Zagrody Jamneńskiej – poniższej działalności:

1. Działalność wystawiennicza.

2. Działalność prezentacyjna.

3. Działalność edukacyjna.

Z perspektywy ostatecznych beneficjentów projektu, Zagroda Jamneńska promowana będzie jako skansen,
w ofercie którego znajdą się poniższe elementy:

1. Historyczna zagroda, zrekonstruowana na wzór dawnych zabudowań, z wyposażeniem i filmami na temat dawnego życia w okolicy.

2. Warsztaty lokalnego rękodzieła, pieczenia chleba i inne.

3. Jarmarki, targi lokalnych produktów spożywczych i użytkowych.

4. Odkrywanie okolicy w formie spacerów, w oparciu o aplikację multimedialną lub tradycyjne mapy z zaznaczonymi pozostałościami historycznej zabudowy.

 

Zakładane produkty:

1)    Liczba wspartych obiektów turystycznych i rekreacyjnych – 1 szt.

2)    Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami – planowana wartość wynosi
1 szt.

3)    Liczba projektów, w których sfinansowano koszty racjonalnych usprawnień dla osób
z niepełnosprawnościami – planowana wartość wynosi 1 szt.

 

Zakładane rezultaty:

1) Wzrost oczekiwanej liczby odwiedzin objętych wsparciem w miejscach należących do dziedzictwa kulturalnego i naturalnego oraz stanowiących atrakcje turystyczne – 5 000 odwiedzin/rok

2) Wzrost zatrudnienia we wspieranych podmiotach (innych niż przedsiębiorstwa) - 3 EPC

Zdjęcia: 
Planowane miejsce realizacji projektu
Budowa - odtworzenie budynku mieszkalnego i budynku gospodarczego na wzór historycznej zagrody jamneńskiej z II poł. XIX w
Budowa - odtworzenie budynku mieszkalnego i budynku gospodarczego na wzór historycznej zagrody jamneńskiej z II poł. XIX w
Budowa - odtworzenie budynku mieszkalnego i budynku gospodarczego na wzór historycznej zagrody jamneńskiej z II poł. XIX w
Budowa - odtworzenie budynku mieszkalnego i budynku gospodarczego na wzór historycznej zagrody jamneńskiej z II poł. XIX w
Budowa - odtworzenie budynku mieszkalnego i budynku gospodarczego na wzór historycznej zagrody jamneńskiej z II poł. XIX w
Budowa - odtworzenie budynku mieszkalnego i budynku gospodarczego na wzór historycznej zagrody jamneńskiej z II poł. XIX w
Budowa - odtworzenie budynku mieszkalnego i budynku gospodarczego na wzór historycznej zagrody jamneńskiej z II poł. XIX w
Budowa - odtworzenie budynku mieszkalnego i budynku gospodarczego na wzór historycznej zagrody jamneńskiej z II poł. XIX w
Tablica zawierająca informację o źródle finansowania i cel projektu
Zrekonstruowana Zagroda Jamneńska z XIX w
Zrekonstruowana Zagroda Jamneńska z XIX w- wnętrze
Zrekonstruowana Zagroda Jamneńska z XIX w- wnętrze
Zrekonstruowana Zagroda Jamneńska z XIX w
Widok na budynek mieszkalny i budynek gospodarczy wybudowany na wzór historycznej zagrody jamneńskiej z II poł. XIX w
Kontakt: 

WYDZIAŁ ROZWOJU I WSPÓŁPRACY TERYTORIALNEJ

tel:  94 348 87 98
mail: zenon.taterka@um.koszalin.pl

Pobierz: 
Karta projektu.pdf (55,83 KB)

Miejski Rzecznik Konsumentów

MIEJSKI

RZECZNIK

KONSUMENTÓW

PRZEJDŹ

Koszalin na Facebooku