Menu główne

Formularz zgłoszeniowy kandydata na członka Rady doradczej ZIT KKBOF

ZIT

Koszalińsko-Kołobrzesko-Białogardzki Obszar Funkcjonalny
Gminy: Będzino, Białogard, Miasto Białogard, , Biesiekierz, Bobolice, Dygowo, Gościno, Karlino, Kołobrzeg,
Miasto Kołobrzeg, Miasto Koszalin, Manowo, Mielno, Polanów, Rymań, Sianów, Siemyśl, Świeszyno, Tychowo, Ustronie Morskie;
Powiaty: Białogardzki, Kołobrzeski, Koszaliński

Dane podmiotu (stowarzyszenia, fundacji, klubu, instytucji itp.)
Dane kandydata na członka Rady doradczej ZIT KKBOF

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Urząd Miejski w Koszalinie w ramach realizacji procesu rekrutacji do Rady doradczej ZIT KKBOF i działalności w Radzie doradczej ZIT KKBOF przyjmując do wiadomości poniższe informacje:
1. Administratorem Pani/Pana danych jest Gmina Miasto Koszalin reprezentowana przez Prezydenta Miasta Koszalina, Urząd Miejski ul. Rynek Staromiejski 6-7, nr tel. 94 348 86 03,
e-mail: um.koszalin@um.koszalin.pl.
2. W Urzędzie Miejskim w Koszalinie został wyznaczony Inspektor Ochrony Danych: Urząd Miejski
ul. Rynek Staromiejski 6-7 tel. 94 348 88 42, e-mail: iodo@um.koszalin.pl.
3. Dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) i e) RODO w związku z Porozumieniem z dnia 20 czerwca 2023 r. w sprawie zawiązania związku ZIT, określenia zasad współpracy samorządów i realizacji wspólnych działań w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Koszalińsko-Kołobrzesko-Białogardzkiego Obszaru Funkcjonalnego.
4. Dane przetwarzane są przez Urząd Miejski w Koszalinie wyłącznie w ramach realizacji procesu rekrutacji do Rady doradczej ZIT KKBOF i działalności w Radzie doradczej ZIT KKBOF i nie będą przekazywane innym podmiotom.
5. Dane osobowe przetwarzane na podstawie Pani/Pana zgody będą przechowywane przez czas wskazany w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.
6. Niewyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Urząd Miejski w Koszalinie uniemożliwia realizację procesu rekrutacji do Rady doradczej ZIT KKBOF przez Urząd Miejski
i działalności w Radzie doradczej ZIT KKBOF.
7. Ma Pani/Pan prawo cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Wycofanie zgody powoduje skutki na przyszłość, czyli nie można przetwarzać Pani/Pana danych osobowych od chwili wycofania zgody. Wszelkie czynności związane z przetwarzaniem danych dokonane przed wycofaniem pozostają zgodne z prawem.
8. Posiada Pani/Pan:
a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;
c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;
d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
e) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych,
9. Nie przysługuje Pani/Panu:
a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
10. W Urzędzie Miejskim w Koszalinie nie przetwarza się danych w sposób zautomatyzowany.

Wyrażam zgodę na kandydowanie na członka Rady doradczej ZIT KKBOF oraz zgłaszam chęć aktywnego udziału i zaangażowania merytorycznego w pracach nad przygotowaniem, wdrażaniem, monitorowaniem i ewaluacją Strategii ZIT KKBOF.

Alert

Program Kocham Koszalin wszedł w życie! Dołącz do nas i ciesz się zniżkami oraz specjalnymi ofertami. Więcej informacji na stronie.

Zamknij pasek z informacjami Zatrzymaj przewijanie się paska informacyjnego

Miejski Rzecznik Konsumentów

MIEJSKI

RZECZNIK

KONSUMENTÓW

PRZEJDŹ

Koszalin na Facebooku