Menu główne

Szczepienia przeciwko grypie

  ROZSTRZYGNIĘTY KONKURS OFERT DOTYCZĄCY SZCZEPIEŃ PRZECIWKO GRYPIE NA 2021r.

 

Wykaz zakładów opieki zdrowotnej wyłonionych na realizatorów programu zdrowotnego pn: „Program szczepień ochronnych przeciwko grypie dla osób z grupy podwyższonego ryzyka powyżej 65 roku życia” Szczepieniami objęci będą mieszkańcy Koszalina z grupy podwyższonego ryzyka -  powyżej 65 roku życia tj: urodzeni do dnia  31 grudnia 1956r.

 

Lp.

 

Nazwa Zakładu Opieki Zdrowotnej

Numer telefonu

1

Przychodnia Lekarska „VITA” s. c. Al. Monte Cassino 13, 75 – 414 Koszalin

94-347-72-00

94-347-72-01

2

Zakład Opieki Zdrowotnej „Panaceum”,

 ul. Krzyżanowskiego 1, 75-328 Koszalin

ul. Racławicka 15-17, 75-016 Koszalin

 

94-346-44-78

94-348-82-86

3

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Twoje Zdrowie”, ul. Kościuszki 7, 75-404 Koszalin

94-342-54-03

4

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Salvita” s. c, ul. Kolejowa 71, 75-108 Koszalin

94-342-75-45

5

Wojskowa Specjalistyczna Przychodnia Lekarska Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej ul. Zwycięstwa 204 A,

75-640 Koszalin

94-306-70-60

6

Nasz Zakład Opieki Zdrowotnej „Rodzina”,

ul. Lelewela 7, 75-450 Koszalin

Al. Monte Cassino 13, 75-411 Koszalin

 

94-343-66-00

94-343-04-22

7

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Cordis” ul. Kościuszki 7, 75-404 Koszalin

94-346-24-71

94-342-56-28

8

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Profilaktyka” ul. Stanisława Staszica 8a,

 75-256 Koszalin

94-347-74-82

504-013-814

9

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej MSWiA ul. Szpitalna 2,

75-720 Koszalin

94-347-16-44

94-347-16-88

10

CM Beta – Tarnowski Sp. z o.o. , ul. Traugutta 31/3, 75-587 Koszalin

502-590-411

94-343-22-99

11

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej
„Na Skarpie” s.c.

ul. Spokojna 48, 75-233 Koszalin

94-343-25-75

12

Medical Beta sp. z o.o. ul. Modrzejewskiej 15,

75-721 Koszalin


 

94 34-11-049

604-549-478

 

Pacjentów z zakładów opieki zdrowotnej, które nie przystąpiły do konkursu zaszczepią:

-  Medical Beta sp. z o.o. ul. Modrzejewskiej 15, 75-721 Koszalin

-  Nasz Zakład Opieki Zdrowotnej „Rodzina”,  ul. Lelewela 7, 75-450 Koszalin

-  Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Na Skarpie” s.c.  ul.  Bosmańska 9, 75-257 Koszalin

 

Wysokość środków finansowych zaplanowanych na realizację programu polityki zadrowotnej wynosi 200.000 zł. W ramach programu zostanie zaszczepionych 3.129 osób z grupy ryzyka powyżej 65 roku życia.

Szczepienia rozpoczną się nie później jak 30 września 2021r.

 

Osobom 75+ przysługuje bezpłatne szczepienie przeciwko grypie.

Osoby te, nie muszą prosić lekarza o receptę na szczepionkę. Wystarczy, że zgłoszą się do jednego z punktu szczepień wskazanego w wykazie poniżej i umówią się na termin zabiegu. Przed szczepieniem należy wypełnić oświadczenie, a następnie porozmawiać z lekarzem kwalifikującym do zabiegu.

Pobierz oświadczenie przed szczepieniem na grypę 

Wykaz zakładów opieki zdrowotnej w Koszalinie w których bezpłatnie mogą się zaszczepić przeciwko grypie osoby w wieku 75+

W sezonie grypowym 2021/2022 Ministerstwo Zdrowia przeprowadza bezpłatną akcję szczepień m.in. dla personelu medycznego, farmaceutów, nauczycieli, seniorów czy pensjonariuszy DPS-ów.

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 27 sierpnia 2021 r. w sprawie metody zapobiegania grypie sezonowej w sezonie 2021/2022 Dz.U. 2021 poz. 1581, w ramach zapobiegania grypie sezonowej i w czasie trwania epidemii COVID-19, będą realizowane nieodpłatne i dobrowolne szczepienia przeciw grypie dla poniższych grup:

 • osoby zatrudnione w podmiocie wykonującym działalność leczniczą oraz osoby udzielające świadczeń zdrowotnych w tym podmiocie;
 • osoby zatrudnione oraz osoby realizujące usługi farmaceutyczne, zadania zawodowe lub czynności fachowe w aptece ogólnodostępnej lub punkcie aptecznym;
 • osoby uprawnione do wykonywania czynności diagnostyki laboratoryjnej w laboratorium;
 • nauczyciele akademicy i inne osoby prowadzące w uczelni zajęcia ze studentami lub z doktorantami, zgodnie z programem odpowiednio studiów albo kształcenia, oraz inne osoby zatrudnione w uczelni;
 • studenci i doktoranci uczestniczący, zgodnie z programem odpowiednio studiów albo kształcenia, w zajęciach z udziałem pacjentów;
 • osoby zatrudnione w organach Państwowej Inspekcji Farmaceutycznej wykonujące czynności kontrolne lub inspekcyjne zgodnie z właściwością wojewódzkiego inspektora farmaceutycznego i Głównego Inspektora Farmaceutycznego;
 • osoby zatrudnione lub wykonujące obowiązki w jednostce organizacyjnej pomocy społecznej w rozumieniu art. 6 pkt 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej lub w placówce zapewniającej całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku, o której mowa w art. 67 i art. 69 ust. 1 tej ustawy;
 • pacjenci:
  - zakładu opiekuńczo-leczniczego,
  - zakładu pielęgnacyjno-opiekuńczego,
  - hospicjum stacjonarnego lub domowego,
  - oddziału medycyny paliatywnej;
 • osoby przebywające w domu pomocy społecznej, o którym mowa w art. 56 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, lub w placówce zapewniającej całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku, o której mowa w art. 67 i art. 69 ust. 1 tej ustawy;
 • osoby pracujące w przedszkolu, innej formie wychowania przedszkolnego, szkole lub placówce działającej w systemie oświaty, przedszkolu lub szkole funkcjonującej w systemie oświaty innego państwa znajdujących się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, placówce wsparcia dziennego, placówce opiekuńczo-wychowawczej, regionalnej placówce opiekuńczo-terapeutycznej, interwencyjnym ośrodku preadopcyjnym, w ramach form opieki nad dziećmi w wieku do lat 3;
 • funkcjonariusze albo żołnierze: Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, Policji, Straży Granicznej, Straży Marszałkowskiej, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Służby Wywiadu Wojskowego, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Celno-Skarbowej, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Ochrony Państwa, Służby Więziennej, Inspekcji Transportu Drogowego, straży ochrony kolei, straży gminnej (miejskiej) oraz członków ochotniczych straży pożarnych, ratowników górskich i wodnych wykonujących działania ratownicze;
 • Rzecznicy Praw Pacjenta Szpitala Psychiatrycznego;
 • osoby urodzone nie później niż w 1946 r.


Pobierz oświadczenie przed szczepieniem na grypę 

Wykaz zakładów opieki zdrowotnej w Koszalinie w których bezpłatnie mogą się zaszczepić przeciwko

Realizacja "Programu szczepień ochronnych przeciwko grypie dla osób z grupy podwyższonego ryzyka powyżej 65 roku życia” w latach 2007-2020

 

Rok


Liczba zaszczepionych przeciwko grypie


Cena jednostkowa szczepionki (zł)


Koszt szczepień (zł)


Liczba realizatorów szczepień

2007

3000

25

75.000

8

2008

3532

30

105.960

8

2009

3335

30

100.000

8

2010

3908

26

101.608

12

2011

3917

26

101.842

10

2012

3863

25

96.575

13

2013

3868

25

96.700

14

2014

3753

26

97.458

8

2015

3790

27

102.330

13

2016

3874

26

100.724

14

2017

3739

32

119.648

12

2018

3928

40

157.120

12

2019

4750

40

157.800

13

2020

2432

45

109.440

12

Razem           


  51.689    

 

  1.522.205     

 


W latach 2007 - 2020  szczepieniami przeciwko grypie zostało objętych  51.689 osób powyżej 65 roku życia.

Na realizację programu przeznaczono z budżetu miasta kwotę  1.522.205 zł

Program szczepień ochronnych przeciwko grypie dla osób z grupy podwyższonego ryzyka powyżej 65 roku życia na lata 2019-2023 realizowany przez Miasto Koszalin otrzymał pozytywną opinię Prezesa Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji nr 103/2019 z dnia 01 sierpnia 2019r. o projekcie programu polityki zdrowotnej.

Program szczepień ochronnych przeciwko grypie dla osób z grupy podwyższonego ryzyka powyżej 65 roku życia na lata 2019-2023 realizowany przez Miasto Koszalin 
 Szczegółowe Informacje o szczepieniu przeciwko grypie:

Państwowy Zakład Higieny, Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego http://szczepienia.pzh.gov.pl/szczepionki/grypa/

Kto powinien zostać zaszczepuiony przeciwko grypie http://szczepienia.pzh.gov.pl/szczepionki/grypa/4/#kto-powinien-zostac-zaszczepiony-przeciw-grypie

Komu przysługuje bezpłatna lub refundowana szczepionka przeciw grypie? - Szczepienia.Info (pzh.gov.pl)

Szczepienia na grypę https://pacjent.gov.pl/aktualnosc/szczepienia-na-grype

Miejski Rzecznik Konsumentów

MIEJSKI

RZECZNIK

KONSUMENTÓW

PRZEJDŹ

Koszalin na Facebooku