Menu główne

Rada Sportu

Zarządzenie Nr 193/700/15
Prezydenta Miasta Koszalina
z dnia
03.12. 2015 r.

w sprawie powołania składu Rady Sportu przy Prezydencie Miasta Koszalina.

Na podstawie art. 30 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie ( Dz.U. z 2014 r. Nr 715 z późn. zm.) oraz § 16 ust. 3 i § 28 ust. 3 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Koszalinie stanowiącego załącznik do Zarządzenia Nr 125/469/15 Prezydenta Miasta Koszalina z dnia 30 lipca 2015 r.

oraz

Zarządzenia Nr 116/558/11 Prezydenta Miasta Koszalina z dnia 30 września 2011 r., § 1, pkt. 5 zarządzam co następuje:

§ 1. Powołuję Radę Sportu w następującym składzie:

1. Andrzej Adamski

2. Cezary Banasiak

3. Emil Bożek

4. Andrzej Curyl

5. Ryszard Fornalczyk

6. Edward Jacewicz

7. Marek Januszewski

8. Zygmunt Kret

9. Jan Kuczko

10. Wiesław Madej

11. Henryk Niski

12. Stanisław Olek

13. Remigiusz Oszmian

14. Zbigniew Pietrzak

15. Sebastian Tałaj

16. Monika Tkaczyk

17. Grzegorz Zaganiacz

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Zastępcy Prezydenta ds. Polityki Społecznej.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.            Piotr Jedliński

Prezydent Miasta Koszalina


INFORMACJA

W dniu 14 grudnia 2015 r. Prezydent Miasta Koszalina zaprosił na pierwsze posiedzenie nowopowołaną Radę Sportu.

Spotkanie odbyło się w sali obrad Rady Miejskiej Urzędu Miejskiego w Koszalinie, gdzie Piotr Jedliński - Prezydent Miasta wręczył nominacje nowej Radzie Sportu na okres 2015 r. - 2019 r.

W dalszej części obrad wyłoniono Przewodniczącego i Zastępcę Przewodniczącego Rady Sportu.

W wyniku jawnego głosowania członków Rady Sportu na wyżej wymienione funkcje wybrano następyjące osoby:

Henryk Niski - Przewodniczący Rady Sportu

Ryszard Fornalczyk  - Zastępca Przewodniczącego Rady Sportu

Informujemy, że Rada Sportu jest organem inicjującym, doradczym i opiniodawczym w sprawach kultury fizycznej i do jej zadań należą w szczególności sprawy wymienione w ustawie o sporcie.

Klauzula informacyjna - RODO, dotycząca przetwarzania danych osobowych członków Rady Sportu przy Prezydencie Miasta Koszalina.


Zapraszamy do umieszczania informacji o koszalińskich wydarzeniach na ratuszowym telebimie. Kontakt: telebim@um.koszalin.pl

Zamknij pasek z informacjami Pauza przewijanie się paska informacyjnego

Miejski Rzecznik Konsumentów

MIEJSKI

RZECZNIK

KONSUMENTÓW

PRZEJDŹ

Koszalin na Facebooku