Menu główne

Zapoznaj się z nowymi propozycjami dotyczącymi Koszalińskiego Budżetu Obywatelskiego!

14.02.2019

W ostatnich tygodniach trwały  intensywne prace nad projektem uchwały Rady Miejskiej dotyczącej Koszalińskiego Budżetu Obywatelskiego. Prezydent Miasta Koszalina przed wprowadzeniem nowych przepisów pod obrady  chce poznać opinie mieszkańców na temat nowych rozwiązań organizacyjnych i zapisów formalno - prawnych. Samorządowi zależy na poznaniu opinii na temat zmian i regulacji jakie wprowadzone zostały  w projekcie uchwały. Prezydent Miasta chce aby sposób przeprowadzania Budżetu Obywatelskiego w Koszalinie w jak największym stopniu odpowiadał na potrzeby mieszkańców. Dlatego opinie i uwagi  prosimy przesyłać na adres: e-mail: koszalinskibudzetobywatelski@um.koszalin.pl do 19 lutego br.   Dziękujemy za każdą opinię!

Przypomnijmy, że Koszaliński Budżet Obywatelski jest realizowany już od 2014 roku. Z edycji na edycję KBO przechodził zmiany, które wynikały m.in. z sugestii mieszkańców, autorów projektów, pracowników samorządowych przygotowujących poszczególne edycje KBO.  Dotychczas KBO był przygotowywany na podstawie zarządzeń Prezydenta Miasta, jednakże nowe przepisy wprowadzone zmianą ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990  narzuciły obowiązek utworzenia budżetu obywatelskiego w gminach będących miastami na prawach powiatu. Do tego m.in. wymagana jest uchwała Rady Miejskiej. 

Ustawa określa m.in., że wysokość budżetu obywatelskiego nie może być mniejsza niż 0,5% wydatków gminy zawartych w ostatnim przedłożonym sprawozdaniu z wykonania budżetu, a sam budżet obywatelski jest szczególną formą konsultacji społecznych. O wydatkach w jego ramach mieszkańcy będą decydować poprzez bezpośrednie głosowanie.

Projekt uchwały wprowadza szczegółowe zapisy odnoszące się do zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych dotyczących Koszalińskiego Budżetu Obywatelskiego. Reguluje kwestie szczegółowych  wymogów formalnych przy zgłaszaniu projektów, określa zasady ich oceny, przeprowadzenie głosowania ogólnomiejskiego i głosowań osiedlowych, zagadnienia dotyczące realizacji projektów, określa kwestie informacji i promocji KBO, jego monitoringu i ewaluacji. Do uchwały dołączono załączniki, które uszczegóławiają wiele kwestii formalno – organizacyjnych wynikających z toku prac nad Koszalińskim Budżetem Obywatelskim. Uchwała w sposób kompleksowy (na bazie kilkuletnich doświadczeń opartych m.in. o współpracę z autorami projektów, członkami zespołu doradczego, Pracownią Pozarządową) określa tryb i zasady współpracy z mieszkańcami przy wdrożeniu budżetu. Uchwała m. in. wprowadza proceduralną możliwość odwołań po odrzuceniu projektu, wprowadza kartę oceny projektu. Wydłużony został również czas głosowania do minimum trzech tygodni. Obok samej uchwały, coroczne szczegóły dotyczące wdrożenia KBO, harmonogramów, wysokości kwot przeznaczonych na KBO mają być regulowane  tak jak dotychczas zarządzeniami Prezydenta Miasta.

Projekt uchwały znajduje się na stronie www.obywatelski.koszalin.pl

Zapraszamy!

Miejski Rzecznik Konsumentów

MIEJSKI

RZECZNIK

KONSUMENTÓW

PRZEJDŹ

Koszalin na Facebooku