Menu główne

Przed nami budowa nowego parku

30.10.2019
Prezydent Koszalina przekazuje plac budowy pod nowy park na Osiedlu Unii Europejskiej
Prezydent Koszalina przekazał placu budowy pod realizację nowego parku w Koszalinie. Firma Domar na zlecenie ZDiT rozpocznie prace przy budowie ścieżki rowerowej i chodników, które będą osią nowego terenu zielonego.
Budowa ścieżki rowerowej na terenie Parku Unii Europejskiej będzie realizowana  w ramach projektu pn.: „Rozwój infrastruktury rowerowej w Koszalinie w celu ograniczenia ruchu drogowego w centrum miasta”. Roboty będące przedmiotem zamówienia będą wykonywane  na podstawie dokumentacji projektowej: Projekt parku osiedlowego na O/M Unii Europejskiej w Koszalinie opracowany przez Pracownię Projektową arch. Halina Ryl, 75-637 Koszalin, ul. Orzechowa 17. Zadanie jest planowane do dofinansowania w ramach: 2 Osi Priorytetowej „Gospodarka niskoemisyjna”, Działania 2.3. Zrównoważona multimodalna mobilność miejska i działania adaptacyjne łagodzące zmiany klimatu w ramach Strategii ZIT dla Koszalińsko-Kołobrzesko-Białogardzkiego Obszaru Funkcjonalnego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, w ramach projektu pod nazwą „Rozwój infrastruktury rowerowej w Koszalinie w celu ograniczenia ruchu drogowego w centrum miasta”.
Zakres robót budowlanych został określony w dwóch etapach:
  • Etap I obejmować będzie  wykonanie robót branżowych w zakresie: robót ziemnych, odwodnienia zagospodarowania zielenią, oświetlenia i chodników o nawierzchni utwardzonej o łącznej długości ok. 90m i szerokości 2m umożliwiających połączenie komunikacyjne z przyległym terenem rekreacyjnym obok Orlika oraz placem zabaw dla dzieci.

  • Etap II  obejmuje pozostałe roboty budowlane w zakresie: robót ziemnych, nawierzchni ścieżki rowerowej, odwodnienia, zagospodarowania zielenią, oraz budowy oświetlenia. Przewiduje się wykonanie ścieżki rowerowej o łącznej długości ok. 630m i szerokości 2,5m na odcinku od ul. Holenderskiej do ul. Władysława IV.

      Otwarcie ofert przetargu nieograniczonego odbyło się w dniu 08.10.2019  r.  godz. 10:15. Kwota, którą zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia  wynosiła 1 226 456,39 zł brutto. W postępowaniu złożono 2 oferty, najkorzystniejsza firmy DOMAR Kazimierz Domaracki, Tatów 3, 76-039 Biesiekierz na kwotę 1 306 008,59 zł brutto. W związku z tym kwota ta została zwiększona o 79 552,20 zł. Termin zakończenia realizacji przedmiotu umowy wyznaczono do dnia 30.07.2020 r.

Zadanie będzie finansowane z:

•  środków zarezerwowanych w wykazie przedsięwzięć wieloletnich miasta Koszalin na lata 2019-2022 „Budowa ścieżek rowerowych”,

•  środków zarezerwowanych w wykazie przedsięwzięć wieloletnich miasta Koszalin na lata 2018-2019 „Osiedlowy park rekreacyjno – wypoczynkowy. Budowa chodnika i drogi dla rowerów od ul. Holenderskiej do ul. Włoskiej”

•    środków zarezerwowanych w budżecie ZDiT na 2019 rok – zadanie RO „Unii Europejskiej”

•  środków zarezerwowanych w budżecie ZDiT na 2019 rok – Koszaliński Budżet Obywatelski pn.: „Budowa chodników łączących teren rekreacyjny obok Orlika oraz plac zabaw dla dzieci z ulicami Francuską oraz Włoską”

Miejski Rzecznik Konsumentów

MIEJSKI

RZECZNIK

KONSUMENTÓW

PRZEJDŹ

Koszalin na Facebooku