Menu główne

Koszalińska Rada Seniorów

10.05.2019
Prezydent Koszalina Piotr Jedliński wręczył akty powołania do Koszalińskiej Rady Seniorów (II kadencja).

Rada ma charakter doradczy, konsultacyjny i inicjatywny dla władz Miasta. Rada działa na zasadzie kadencyjności. Kadencja Rady trwa 3 lata. W skład Rady weszło 15 osób:

1) 5 przedstawicieli organizacji pozarządowych,

2) 5 przedstawicieli uniwersytetu trzeciego wieku,

3) 5 przedstawicieli osób starszych.

 

Do zadań Rady należy w szczególności:

1) współpraca z organami Miasta przy rozstrzyganiu spraw istotnych dla osób starszych,

2) przedstawianie propozycji dotyczących krótko- i długoterminowych działań na rzecz osób w wieku senioralnym,

3) opiniowanie projektów uchwał Rady Miejskiej w Koszalinie przedstawionych Radzie do zaopiniowania,

4) podejmowanie działań na rzecz integracji osób starszych ze społecznością lokalną oraz umacnianie więzi międzypokoleniowych,

5) propagowanie wśród seniorów aktywności w zakresie kultury, rekreacji, turystyki i edukacji w celu zapobieganiu wykluczeniu społecznemu,

6) współpraca z organizacjami i instytucjami społecznymi, działającymi na terenie Koszalina,w sprawach planowania i podejmowania działań na rzecz osób starszych,

7) upowszechnianie wiedzy o potrzebach, prawach i możliwościach osób starszych,

8) upowszechnianie informacji o podejmowanych działaniach na rzecz osób w wieku senioralnym,

9) przełamywanie stereotypów na temat starości oraz budowanie pozytywnego wizerunku osób starszych.

 

Skład Rady (Zarządzenie Nr 77/256/19 Prezydenta Miasta Koszalina z 24 kwietnia 2019 roku):

 

      1) Alojzy Biront

      2) Helena Jankowska

      3) Urszula Kostuch

      4) Jadwiga Litwin

      5) Irena Wyka

      6) Julian Adamczyk

      7) Bernard Krupski

      8) Helena Milczewska

      9) Renata Ostrowska

      10) Bożena Tacher

      11) Teresa Koniewska

      12) Wioletta Pacholec

      13) Ryszard Popik

      14) Irena Sochańska

       15) Elżbieta Uziębło- Pawlaczyk

Miejski Rzecznik Konsumentów

MIEJSKI

RZECZNIK

KONSUMENTÓW

PRZEJDŹ

Koszalin na Facebooku